Regeling Instructie DBC-registratie GGZ

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling Instructie DBC-registratie

Ingevolge artikel 36, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van het registreren en declareren van DBC’s.

1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze beleidsregel is van toepassing op gebudgetteerde en niet-gebudgetteerde zorgaanbieders als bedoeld in de beleidsregel ‘Overgang curatieve GGZ naar Zvw en invoering DBC’s’ die tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling schrijft de zorgaanbieder verplicht voor welke gegevens op welke wijze moeten worden vastgelegd in het kader van de toepassing van DBC’s in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg.

3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

4. Inhoud en uitwerking van de regeling

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De zorgaanbieder voert een DBC-registratie voor alle aan cliënten verleende curatieve geestelijke gezondheidszorg waarop de DBC-systematiek van toepassing is. Deze registratie dient te voldoen aan de door de NZa vastgestelde Instructie DBC-registratie.

  • 2 De in het eerste lid, tweede volzin, genoemde Instructie DBC-registratie is neergeschreven in het document ‘20120101 Spelregels GGZ v20111201’1. Dit document is te downloaden van de website van de NZa (www.nza.nl). Voorts ligt het document ter inzage ten kantore van de NZa en kan het op verzoek worden toegezonden (in beginsel niet kosteloos) aan belanghebbenden.

5. Intrekking oude regel(s)

[Vervallen per 01-01-2013]

De voorliggende regeling betreft een wijziging (en dient ter vervanging) van de eerder vastgestelde, maar niet in werking getreden regeling Instructie DBC-registratie GGZ, met kenmerk NR/CU-511.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling Instructie DBC-registratie GGZ, met kenmerk NR/CU-506 ingetrokken.

6. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Instructie DBC-registratie GGZ’.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan,

voorzitter.

  1. Uitgegeven door DBC-Onderhoud en vastgesteld door de NZa.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina