Tijdelijke regeling dyslexie onder/in de DBC geestelijke gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Tijdelijke regeling dyslexie onder/in de DBC geestelijke gezondheidszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),

Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling is van toepassing op de aanbieders van dyslexiezorg1als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Artikel 2. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2.1 Onder zorgaanbieders in regeling worden verstaan:

 • 2.2 Onder dyslexiezorg wordt in het kader van deze regeling, naast de omschrijving in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering, verstaan: zorg gericht op de diagnose en behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie bij kinderen van zeven jaar of ouder die basisonderwijs volgen en die wordt verricht conform het ‘Protocol Dyslexie, diagnostiek en behandeling’ (Blomert 2006).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

De zorgaanbieder dient de in artikel 2 genoemde dyslexiezorg te declareren en registreren met inachtneming van de bepalingen uit de Regeling declaratiebepalingen DBC GGZ en de Regeling Instructie DBC-registratie GGZ, inclusief de bij deze regelgeving behorende nadere regels.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Registratie van dyslexiezorg vindt plaats onder de productgroep ‘overige stoornissen in de kindertijd’ van de behandeltabel van de productstructuur DBC’s GGZ. Als typering dient te worden ingevoerd: ‘leesstoornis’ op as 1 van de DSM-IV-TR en ‘enkelvoudig’ op as 3.

 • 2 Als de zorgverlening enkel bestaat uit diagnostiek, wordt deze conform de Spelregels DBC GGZ ingedeeld in de bijzondere productgroep ‘diagnostiek’.

Artikel 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2013. Op DBC’s die in verband met de verlening van dyslexiezorg vóór laatstgenoemde datum zijn geopend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.

 • 3 Deze regeling zal, overeenkomstig artikel 20, tweede lid, onder a, van de wet, in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 • 4 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Tijdelijke regeling dyslexie onder/in de DBC geestelijke gezondheidszorg’.

Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan,

voorzitter Raad van Bestuur.

 1. Een omschrijving van wat onder dyslexiezorg in het kader van de Zvw wordt

  verstaan, wordt gegeven in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina