Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr. WJZ / 11175769, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Rijksdienst Caribisch Nederland (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien het besluit van de Ministerraad van 3 juli 2009;

Besluit:

Artikel 1

Aan de beleidscoördinatoren voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij de Rijksdienst Caribisch Nederland wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verstrekken van vergunningen en certificaten, of het toestaan van een uitzondering als bedoeld in artikel 4 van de Wet grondslagen natuurbeheer en -bescherming BES.

Artikel 2

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina