Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 03-12-2011.]
Geldend van 03-12-2011 t/m heden

Verordening d.d. 10 december 2007 van het Productschap Dranken, houdende de vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Gedistilleerd Informatiecentrum voor het jaar 2008; (Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2008)

Het bestuur van het Productschap Dranken,

Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 12 en 14 van de Instellingsbesluit Productschap Dranken;

Gezien het verzoek van de VIP, vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van gedistilleerde dranken en

het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

besluit de navolgende verordening vast te stellen:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

§ 2. Heffingen

Artikel 3

  • 1 Aan de ondernemers die op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven als bedoeld in artikel 1, wordt voor het jaar 2008 een heffing opgelegd.

  • 2 Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van de sociaal economische ontwikkeling van de gedistilleerdsector door middel van voorlichting en professionalisering van werkenden en ondernemingen in de sector.

  • 3 De bestemmingsheffing wordt vastgesteld op € 0,25 per hectoliter in het verkeer gebrachte gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken, omgerekend tot een sterkte van 100% vol.

Rotterdam, 10 december 2007

Namens het bestuur:

J.A. Snijder

plv. voorzitter

J.J. Schat

secretaris

Terug naar begin van de pagina