Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) (ophogen subsidieplafond [...] E sociale innovatie en openstellen subsidietijdvak Actie C)

Geldend van 16-12-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2011, nr. R&P/RA/2011/21600, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2007−2013 (herzien) in verband met het ophogen van het subsidieplafond van Actie E sociale innovatie en het openstellen van het subsidietijdvak voor Actie C

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel II

De onderdelen E en F zijn van toepassing op subsidies die zijn aangevraagd in het aanvraagtijdvak oktober 2011 van Actie E.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 7 december 2011

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Terug naar begin van de pagina