Verordening PT heffing handel bloemkwekerijproducten 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-02-2012.]
Geldend van 11-12-2011 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 11 november 2009, houdende de vaststelling van een vakheffing voor de handel in bloemkwekerijproducten. (Verordening PT heffing handel bloemkwekerijproducten 2010)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 93, 100 derde lid en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie; gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw; gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 12 oktober 2009;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 3 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt voorts verstaan onder:

  a.

  aankoopwaarde:

  het totaal van de bruto inkoopfactuurbedragen van in Nederland aangekochte bloemkwekerijproducten exclusief BTW minus

  • I. aankopen voor doorteelt binnen eigen bedrijf,

  • II. aankopen van bloemzaden,

  • III. aankopen door een teler of telersvereniging van door hemzelf respectievelijk haar eigen leden geteeld bloemkwekerijproduct.

  • IV. aankopen waarover op basis van deze verordening reeds heffing wordt afgedragen vanwege een voorafgaande transactie;

  b.

  bloemkwekerijproducten:

  • I. siergewassen,

  • II. teeltmateriaal,

  • III. hydrocultuur, en

  • IV. bloemzaden;

  c.

  hydrocultuur:

  siergewassen die bestemd zijn voor gebruik in plantenbakken of potten, waarbij de plant met zijn wortels houvast heeft in poreuze korrels in een bak of pot, met daarin een laag water en voedingsstoffen;

  d.

  ondernemer

  de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft voor wie het productschap is ingesteld;

  e.

  siergewassen:

  gewassen voor de sier in blad-, bloem- of vruchtdragende toestand in hun geheel of gedeeltelijk, met uitzondering van:

  • I. winterharde houtgewassen in hun geheel voor zover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen zonder wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd;

  • II. voor zover in groene toestand de Japanse azalea's, alsmede variëteiten en hybriden daarvan,

  • III. dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen, en

  • IV. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerij producten;

  f.

  teeltmateriaal:

  planten en plantendelen, die bestemd zijn om voor de teelt van bloemkwekerij producten, of ter vermeerdering te dienen dan wel daartoe gebruikt worden;

  g.

  telersvereniging:

  een samenwerkingsverband van producenten van bloemkwekerijproducten;

  h.

  veiling:

  een organisatie die bemiddelt bij aan- en verkopen van bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is over de door hem aangekochte bloemkwekerijproducten jaarlijks een heffing verschuldigd.

 • 2 De heffing bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd ten behoeve van activiteiten als: promotie en marketing, innovatie en onderzoek, kwaliteitszaken, milieuaangelegenheden, arbeid en sector public relations alsmede ten behoeve van de algemene kosten van het productschap.

 • 3 De heffing bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt opgelegd bij wege van aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

Artikel 3

 • 1 Ter uitvoering van artikel 2 doet de ondernemer bij het productschap aangifte van de door hem aangekochte bloemkwekerijproducten in het betreffende kalenderjaar.

 • 2 De opgave, als bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier of via elektronische aangifte, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.

Artikel 4

Ondernemers kunnen verzoeken tot het doen van een gezamenlijke aangifte. Hiervoor dient te worden aangetoond dat:

 • a. een financiële, organisatorische en economische verwevenheid bestaat tussen de ondernemingen binnen de voorgenomen eenheid, en

 • b. elk van de ondernemingen is te beschouwen als zelfstandig ondernemer.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 5

 • 1 De heffing die de ondernemer is verschuldigd wordt berekend over de aankoopwaarde van de door hem in Nederland aangekochte bloemkwekerijproducten in het betreffende kalenderjaar.

 • 2 De heffing bedoeld in het eerste lid, wordt uitgedrukt in een percentage van de aankoopwaarde en bedraagt:

  vanaf € 0

  tot € 11.000.000

  0,28%

  vanaf € 11.000.000

  tot € 50.000.000

  0,19%

  vanaf € 50.000.000

  0,10%

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 6

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota aan de ondernemer na afloop van het betreffende kalenderjaar.

 • 2 Indien geen aangifte is gedaan kan de ondernemer een ambtshalve heffing worden opgelegd.

 • 3 Nadat door de ondernemer alsnog aangifte is gedaan, wordt de ambtshalve heffing verrekend met de op basis van deze aangifte verschuldigde heffing.

Artikel 7

Indien uit ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een ambtshalve schatting, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 8

 • 1 Indien een ondernemer aantoont dat hij aangekochte bloemkwekerijproducten geheel of gedeeltelijk door tussenkomst van de Nederlandse veiling heeft verhandeld en dat over deze transactie reeds een voorschot aan de veiling is betaald, wordt dit betaalde voorschot in mindering gebracht op de berekende heffing ingevolge artikel 5.

 • 2 In de in het eerste lid bedoelde situatie wordt op de ingevolge artikel 5 over veilingtransacties berekende heffing een korting toegepast ter hoogte van 5%.

Artikel 9

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.

 • 2 Deze gegevens worden slechts gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT heffing handel bloemkwekerijproducten 2010.

Zoetermeer, 11 november 2009

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina