Instellingsbesluit PIANOo 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 december 2011, nr. WJZ / 11168536, tot instelling van het expertisecentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (Instellingsbesluit PIANOo 2012)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het doel van PIANOo is de professionaliteit van het aanbesteden en de naleving van de aanbestedingsregels in Nederland te verbeteren.

 • 2 PIANOo heeft ter verwezenlijking van het doel uit het eerste lid, tot taak de aanwezige kennis en ervaring over de rechtmatige en doelmatige toepassing van de aanbestedingsregels beschikbaar te maken voor alle aanbestedende diensten.

 • 3 PIANOo zal ter uitvoering van de in het tweede lid, bedoelde taak de volgende activiteiten ter hand nemen:

  • a. verzamelen en verspreiden via haar website van informatie over de praktijk en de regels voor aanbestedingen;

  • b. voeren van het secretariaat van de nog in te stellen commissie van aanbestedingsexperts;

  • c. geven van gezaghebbende antwoorden op vragen van aanbestedende diensten over aanbesteden;

  • d. ontwikkelen en stimuleren van elektronisch aanbesteden;

  • e. opstellen van handreikingen op het gebied van aanbesteden.

 • 4 Ter ondersteuning van de doelstelling uit het eerste lid, kan PIANOo naast de taken uit het tweede lid, de inhoudelijke en praktische samenwerking van aanbestedende diensten stimuleren en faciliteren. Indien PIANOo hiertoe overgaat, zorgt PIANOo voor sluitende financiering voor deze taken bij de gebruikers van PIANOo.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Een Stuurgroep zal PIANOo inhoudelijk aansturen.

 • 2 De Stuurgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, die benoemd wordt door de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 • 3 De Stuurgroep bestaat, naast de voorzitter bedoeld in het tweede lid, onder meer uit:

  • a. de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • b. de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • c. de directeur-generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  • d. een lid op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege het Interprovinciaal Overleg;

  • e. een lid op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege de Vereniging Nederlandse Gemeenten;

  • f. een lid op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege de Unie van Waterschappen.

 • 4 PIANOo zal het secretariaat van de Stuurgroep voeren.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De leiding van PIANOo is in handen van de directeur van PIANOo.

 • 2 De directeur van PIANOo wordt op voordracht van de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie door de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie benoemd.

 • 3 De directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie doet deze voordracht na consultatie van de stuurgroep.

 • 4 De directeur van PIANOo legt verantwoording af aan de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 PIANOo legt uiterlijk 15 oktober van ieder kalenderjaar een jaarplan en een begroting ter goedkeuring aan de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor.

 • 2 PIANOo brengt eenmaal per jaar verslag van haar werkzaamheden uit aan de Stuurgroep. De voorzitter van de Stuurgroep stuurt het verslag naar de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 • 3 De directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging stelt uiterlijk 1 mei 2014 een evaluatierapport op waarin het aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van de taakvervulling van PIANOo.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit PIANOo 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 december 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina