Regeling beëindiging tijdelijke verruiming onmisbaarheidscriterium

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 30-06-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2011, AV/AR/2011/21893 tot beëindiging van de tijdelijke verruiming van het onmisbaarheidscriterium

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, derde en vierde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2015]

Verzoeken om toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding, gedaan voor inwerkingtreding van deze regeling, worden afgehandeld op basis van het Ontslagbesluit zoals dat luidde voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 december 2011

de

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina