Regeling houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 21-11-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 29 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/154661, houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2012

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15.13, eerste, tweede en derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

Het tijdvak voor de subsidieverstrekking ten behoeve van sanering van verkeerslawaai als bedoeld in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai wordt vastgesteld voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.

Artikel 2

Het subsidieplafond voor het in artikel 1 vastgestelde tijdvak ten behoeve van de sanering van verkeerslawaai wordt vastgesteld op: € 25.680.000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 november 2011

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina