Besluit PA commissie vlas en hennep 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 27-11-2011 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Akkerbouw van 10 november 2011 tot vaststelling van regels met betrekking tot de Commissie Vlas en Hennep (Besluit PA commissie vlas en hennep 2011)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen en op artikel 6 van de Verordening PA bevoegdheden 2008;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a.

productschap

: Productschap Akkerbouw;

b.

bestuur

: het bestuur van het productschap;

c.

commissie

: de in artikel 2 bedoelde Commissie vlas en hennep.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Teneinde de eigen identiteit van de vlas- en hennepsector in de besluitvorming van het Productschap Akkerbouw tot uitdrukking te laten komen, is er een Commissie vlas en hennep ingesteld.

 • 2 De commissie heeft tot taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden vlas en hennep betreffende.

 • 3 De commissie heeft een zelfstandige beslissingsbevoegdheid om - binnen het beschikbare budget - uitgaven goed te keuren die vallen binnen de doelstelling van het Vlas en hennepfonds.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur neemt geen besluiten inzake aangelegenheden vlas en hennep betreffende, zonder de commissie in de gelegenheid te hebben gesteld van haar zienswijze te doen blijken.

 • 2 Indien het bestuur voornemens is een uitgebracht advies van de commissie niet te volgen, vindt eerst overleg plaats tussen het bestuur en de commissie alvorens te beslissen.

 • 3 Het bestuur stelt een verordening niet vast dan na de commissie in de gelegenheid te hebben gesteld van haar zienswijze te doen blijken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De commissie bestaat uit 15 leden.

 • 2 De leden van de commissie worden door het bestuur benoemd op voordracht van de hierna genoemde organisaties:

  a.

  Plantum NL

  : 2 leden

  b.

  LTO-Nederland, Ned. Akkerbouw Vakbond

  : 3 leden

  c.

  Algemene Nederlandse Vlassersbond

  : 4 leden

  d.

  Hennepverwerkers

  : 2 leden

  e.

  CNV Vakmensen, CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie

  : 4 leden

 • 3 De organisatie kunnen voor elk lid een plaatsvervangend lid voordragen die het lid bij afwezigheid kan vervangen.

 • 4 De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor de periode, welke gelijk loopt aan die van het bestuur van het productschap.

 • 5 De voorzitter van het productschap treedt op als voorzitter van de commissie.

 • 6 Het secretariaat wordt door het productschap vervuld.

 • 7 De commissie kan adviseurs benoemen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter van de commissie of ten minste twee leden dit wenselijk achten, doch in beginsel even vaak als het bestuur. Deze vergaderingen vinden plaats voor de vergaderingen van het bestuur. Van dit vergaderritme wordt slechts afgeweken, wanneer er geen aangelegenheden zijn, de vlas- en hennepsector betreffende, waarover het bestuur dient te worden geadviseerd.

 • 2 De secretaris van de commissie roept de commissie bijeen met inachtneming van een termijn van tenminste een week. De bijeen roeping geschiedt door een schriftelijke mededeling, welke de agenda bevat.

 • 3 Na ontvangst van een verzoek tot vergadering, als bedoeld in het eerste lid, is de secretaris van de commissie verplicht binnen vier weken de commissie bijeen te roepen, tenzij in overeenstemming met degenen die om de vergadering hebben verzocht een latere datum wordt afgesproken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PA commissie vlas en hennep 2011.

Den Haag, 10 november 2011

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina