Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-12-2013.]
Geldend van 08-12-2011 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2011, nr. Z/F-3091666, houdende tweede nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2011 (Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2011 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de zorgverzekeraars, de verbindingskantoren en het CAK tezamen, ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van € 2,049 miljoen.

Artikel 2

De verbindingskantoren en het CAK leggen in hun jaarrekening over het jaar 2011 vast welk budget beheerskosten voor de uitvoering van de AWBZ is ontvangen en hoeveel in dat jaar is besteed voor de uitvoering van de AWBZ. De verschillen worden als overschotten dan wel tekorten in de jaarrekening opgeteld bij de primo stand wettelijke reserve uitvoering AWBZ 2011 en in de jaarrekening vastgelegd als de ultimo stand wettelijke reserve uitvoering AWBZ 2011.

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 4 december 2011, terug tot en met 5 december 2011.

Artikel 4

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina