Instellingsbesluit Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst

[Regeling vervallen per 31-03-2012.]
Geldend van 08-12-2011 t/m 30-03-2012

Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 10 november 2011, nr. DGB/2011/6887, houdende instelling van de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (Instellingsbesluit Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst)

De staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-03-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. staatssecretaris: staatssecretaris van Financiën,

 • b. commissie: de commissie bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 1 Er is een Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • het horizontaal toezicht dat sinds 2005 wordt uitgeoefend door de Belastingdienst te evalueren en daarbij een oordeel te geven over de beleidswijziging van destijds over te gaan op deze nieuwe aanpak,

  • knelpunten en kwetsbaarheden met betrekking tot deze aanpak te signaleren,

  • voorstellen te doen voor de verdere ontwikkeling van horizontaal toezicht bij Zeer Grote Ondernemingen (ZGO), Middelgrote Ondernemingen (MGO) en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) als ook voorstellen voor de wijze van effectmeting.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 31-03-2012]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 november 2011 en wordt opgeheven op 31 maart 2012.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 31-03-2012]

De commissie verstrekt aan de staatssecretaris desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer prof. dr. L.G.M. Stevens, tevens voorzitter;

  • b. de heer prof. dr. mr. M. Pheijffer RA;

  • c. de heer drs. J.G.A. van den Broek;

  • d. de heer drs. Th. J. Keijzer;

  • e. mevrouw prof. dr. mr. E.C.J.M. van der Hel-Van Dijk RA.

 • 2 De commissie wordt ambtelijk bijgestaan door de volgende secretarissen:

  • a. de heer mr. M.P.L. Adriaansen;

  • b. de heer mr. C.L. Gosen (ambtelijk secretaris);

  • c. de heer mr. S.J. Rozema (ambtelijk secretaris).

  De secretarissen zijn geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan, voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 31-03-2012]

De commissie brengt vóór 1 april 2011 haar eindrapport uit aan de staatssecretaris.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 1 De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding.

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

 • 4 De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen een reisvergoeding van reis- en verblijfskosten op basis van het Reisbesluit Binnenland en het Reisbesluit Buitenland. Deze vergoeding wordt door een secretaris van de commissie afgehandeld.

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de staatssecretaris. Onder kosten worden in ieder geval verstaan de kosten voor vergaderingen, secretariële ondersteuning en de productie van het rapport.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning ter goedkeuring aan de staatssecretaris aan.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 31-03-2012]

Bij of in het eindrapport biedt de commissie ook een overzicht van de verrichte activiteiten aan en legt zij rekening en verantwoording af.

Artikel 11. Openbaarmaking

[Vervallen per 31-03-2012]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt maar uitsluitend aan de staatssecretaris uitgebracht.

Artikel 12. Archiefbescheiden

[Vervallen per 31-03-2012]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden de bescheiden betreffende deze werkzaamheden over aan het archief van het ministerie van Financiën.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 31 maart 2012.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 31-03-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina