Instellingsbesluit commissie van onderzoek Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Geldend van 24-04-2012 t/m heden

Instellingsbesluit commissie van onderzoek Centraal Orgaan opvang asielzoekers

De minister voor Immigratie en Asiel,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister voor Immigratie en Asiel;

 • b. de Commissie: de Commissie van onderzoek Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Artikel 2. Instelling en opdracht

Er is een onafhankelijke commissie die tot taak heeft onderzoek te doen naar het functioneren van het COA gericht op het werkklimaat, de bestuursstructuur en de gang van zaken rondom de salariëring van de directieleden van het COA. Daarnaast heeft de commissie als taak om aanbevelingen te doen over maatregelen die genomen kunnen worden indien verbeteringen nodig en mogelijk zijn voor een optimaal functioneren van het COA als onderdeel van de vreemdelingenketen.

Artikel 3. Leden

Als leden van de commissie worden benoemd:

 • mevrouw drs. J. Rijsdijk;

 • de heer prof. mr. dr. M. Scheltema.

Artikel 4. Secretariaat

 • 1 De Commissie heeft een secretaris.

 • 2 De secretaris is voor zijn werkzaamheden verantwoording schuldig aan de Commissie.

Artikel 5. Onderzoek

 • 1 De commissie richt het onderzoek naar eigen inzicht in.

 • 2 De leden van de commissie kunnen zich binnen het kader van de taak van de commissie rechtstreeks wenden tot alle instanties en personen die aan het uitvoeren van haar taak een bijdrage kunnen leveren.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

 • 1 De Commissie zal met de informatie en reacties die zij in het kader van het onderzoek rechtstreeks of via derden ontvangt, vertrouwelijk omgaan. Indien medewerkers van het COA, van het ministerie van BZK of van het ministerie van V&J of andere betrokkenen worden gehoord draagt de Commissie er zorg voor dat dit in volledige vertrouwelijkheid gebeurt.

 • 2 De Commissie legt in een protocol vast op welke wijze de vertrouwelijkheid geborgd wordt.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op gegevens en inlichtingen die reeds anderszins openbaar zijn gemaakt.

Artikel 7. Rapport

 • 1 De Commissie brengt haar rapport uit aan de Minister.

 • 2 Indien de Minister of de Commissie dit zelf wenselijk acht, brengt de Commissie een tussenrapport uit.

 • 3 Na het uitbrengen van het rapport is de Commissie opgeheven.

Artikel 8. Vergoeding

De leden van de Commissie ontvangen een vaste vergoeding per maand, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 32 uur per week.

Artikel 9. Archivering

De archiefbescheiden van de Commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 november 2011

Artikel 11. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit commissie van onderzoek Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 november 2011

De

minister

voor Immigratie en Asiel,

G.B.M. Leers

Terug naar begin van de pagina