Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Haaglanden 2011

[Regeling vervallen per 17-07-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 16-07-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 november 2011, nr. 5717874/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het regionale politiekorps Haaglanden

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de korpschef van de regiopolitie Haaglanden van 18 november 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Haaglanden;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-07-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 17-07-2015]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, werkzaam in de functie van medewerker serviceorganisatie, medewerker HKD, medewerker orde en bewakingsdiensten B, medewerker arrestantenzorg, medewerker frontoffice en rechercheassistent, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Den Haag, voorheen Haaglanden.

Artikel 3

[Vervallen per 17-07-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 17-07-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 1085 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 17-07-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 17-07-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan, zover dit in zijn functie is opgenomen, de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien, korte wapenstok, pepperspray en een vuurwapen.

Artikel 7

[Vervallen per 17-07-2015]

  • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 17-07-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 8 december 2006, nr. 5457821/06/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 17-07-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 17 december 2011 en vervalt op 17 december 2016.

Artikel 10

[Vervallen per 17-07-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Haaglanden 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 november 2011

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina