Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-02-2014.]
Geldend van 01-02-2012 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 21 november 2011, nr. MC/U-3092027, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 23 september 2011 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2010/11, 30 597, nr. 213);

Gezien mijn inbreng van 15 november 2011 (DLZ-U-3088910) voor het verslag van een schriftelijk overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

Besluit:

Artikel 1. werkingssfeer en uitvoering aanwijzing

 • 2 De Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen zorgautoriteit, stelt ter uitvoering van deze aanwijzing waar nodig regels en beleidsregels vast.

Artikel 2. startpunt en algemene uitgangspunten

 • 1 De zorgautoriteit stelt de totale contracteerruimte voor 2012 vast via dezelfde systematiek als voor de jaren 2005 tot en met 2011 is toegepast en gebruikt daarbij als startpunt 100 procent van de totale contracteerruimte 2011 zoals de zorgautoriteit die heeft vastgesteld.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, neemt de zorgautoriteit de herverdelingsmiddelen 2011, zijnde € 25 miljoen, niet mee in de vaststelling van het startpunt 2012, maar voegt deze toe aan de herverdelingsmiddelen 2012 als bedoeld in artikel 8.

 • 3 In afwijking van wat tot nu toe gebruikelijk was wordt het jaareffect van de exploitatiekosten op kasbasis die betrekking hebben op de in de loop van 2011 nieuw in gebruik genomen of uitgebreide intramurale capaciteit, niet aan het startpunt toegevoegd.

 • 4 Wat betreft de kapitaallasten worden de normatieve huisvestingscomponenten (nhc’s) vanaf 2012 binnen de contracteerruimte gebracht met inachtneming van de door de zorgautoriteit ontworpen overgangsregeling op grond van de Aanwijzing van 12 juli 2011 inzake normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ (Stcrt. 2011, 13319), zoals gewijzigd bij Aanwijzing van 8 augustus 2011 (Stcrt. 2011, 16189). De extra middelen die hiervoor aan de contracteerruimte worden toegevoegd, dient de zorgautoriteit te berekenen op basis van de nhc-bedragen per zorgzwaartepakket. In 2012 gaat het op grond van de bedoelde overgangsregeling om 10 procent van de nhc-bedragen.

 • 5 Het feit dat 2012 een schrikkeljaar is dient te worden opgevangen binnen de groeiruimte.

Artikel 3. verruiming contracteerruimte 2012

De zorgautoriteit voegt voor de contracteerruimte 2012 de volgende bedragen toe:

 • a. € 636 miljoen met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de zorg, door verhoging van de maximum beleidsregelwaarden van de zorgzwaartepakketten en het volledig pakket thuis met een voor alle pakketten gelijk percentage, waarbij de toeslagen buiten beschouwing blijven;

 • b. € 142 miljoen in verband met de vermindering van de taakstelling 2011;

 • c. € 50 miljoen met het oog op een eventueel toenemend beroep op zorg in natura als gevolg van het vervallen van de mogelijkheid voor nieuwe cliënten die geen indicatie voor verblijf hebben, hun zorgbehoefte te realiseren via de subsidie persoonsgebonden budget, als bedoeld in paragraaf 2.6 van de Regeling subsidies AWBZ.

Artikel 4. volumegroei en vrij beschikbare ruimte

 • 1 Voor volumegroei binnen de contracteerruimte 2012 is € 433 miljoen beschikbaar. Hiervan is:

  • a. € 12 miljoen bestemd voor de in 2012 aan te passen tarieven dagbesteding lichamelijk gehandicapten;

  • b. € 4 miljoen bestemd voor de meer geïndiceerde indicaties van zorgzwaartepakket 7B in de woonwerkvoorzieningen voor autisten;

  • c. € 2 miljoen bestemd voor het regelen van een toeslag voor de non-invasieve ademhalingsondersteuning;

  • d. € 2 miljoen bestemd voor een toeslag voor niet-strafrechtelijke forensische cliënten in forensisch psychiatrische klinieken.

 • 2 De zorgautoriteit verdeelt de bedragen, genoemd in het eerste lid, onder b, c en d, specifiek over de zorgkantoorregio's.

 • 3 De vrij beschikbare ruimte is € 555 miljoen. Hierbinnen dient alle extra- en intramurale groei van zorg ten opzichte van 2011 te worden opgevangen.

Artikel 5. budgetrondes

De zorgautoriteit houdt op de gebruikelijke wijze en tijdstippen budgetrondes voor de productieafspraken, met dien verstande dat:

 • a. zij van de vrij beschikbare ruimte, bedoeld in artikel 4, derde lid, € 455 miljoen verdeelt in de eerste budgetronde;

 • b. zij het resterende deel, zijnde € 100 miljoen, betrekt bij de herverdeling die plaatsvindt bij gelegenheid van de tweede budgetronde in november van het lopende jaar.

Artikel 6. regionale contracteerruimte

 • 1 De zorgautoriteit stelt tijdig per zorgkantoorregio de maximale contracteerruimte 2012 vast en deelt deze mee aan het zorgkantoor in de regio. Voor de vaststelling per regio is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De zorgautoriteit verdeelt het bedrag, genoemd in artikel 5, onder a, op basis van de intramurale en extramurale indicatiegegevens van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Zij houdt hierbij de gebruikelijke verdeelsystematiek aan, waarbij zij rekening houdt met de verhouding tussen het extramurale en het intramurale deel van de contracteerruimte.

Artikel 7. toetsing productieafspraken

De zorgautoriteit toetst per zorgkantoorregio de totale financiële gevolgen van de productieafspraken aan de voor die regio vastgestelde contracteerruimte. Indien de zorgautoriteit constateert dat de ingediende productieafspraken niet passen binnen de contracteerruimte van de desbetreffende regio, of de ingediende afspraken niet passen binnen de geoormerkte bedragen, bedoeld in artikel 9, wordt deze overschrijding niet gehonoreerd.

Artikel 8. monitoring en knelpuntenprocedure

 • 1 De zorgautoriteit informeert mij in mei 2012 over de ontwikkelingen in de contracteerruimte 2012 en de regionale contracteerruimtes 2012 in relatie tot de indicatieontwikkeling. Zij betrekt daarbij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

 • 2 In haar rapport, bedoeld in het eerste lid, gaat de zorgautoriteit ook in op de mogelijke inzet van de herverdelingsmiddelen. Hiervoor is in totaal € 125 miljoen beschikbaar, zijnde het bedrag van € 100 miljoen, genoemd in artikel 5, onder b, plus het bedrag van € 25 miljoen, genoemd in artikel 2, tweede lid.

 • 3 Indien haar rapport mij daartoe aanleiding geeft, geef ik de zorgautoriteit toestemming de margeregeling te hanteren, waarvoor maximaal 0,5% van de totale contracteerruimte beschikbaar is.

 • 4 De zorgautoriteit hanteert de knelpuntenprocedure op de gebruikelijke wijze.

Artikel 9. geoormerkte middelen buiten de contracteerruimte

 • 1 Buiten de contracteerruimte zijn geoormerkte middelen beschikbaar voor:

  • a. het bekostigen van zorgbehoefte van cliënten met een extreme zorgzwaarte in de gehandicaptenzorg (landelijk kader van € 163 miljoen);

  • b. het bekostigen van innovatie in de vorm van kortdurende kleinschalige experimenten (landelijk kader van € 19 miljoen);

  • c. het bekostigen van innovatie ten behoeve van ketenzorg dementie (landelijk kader van € 10,5 miljoen);

  • d. het bekostigen van innovatie in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (landelijk kader van € 10 miljoen);

  • e. het aanpakken van de wachtlijsten van de jeugdige licht verstandelijk gehandicapten (een vrije ruimte van € 6,5 miljoen).

 • 2 De middelen bedoeld in het eerste lid, onder b, kunnen ook worden aangewend voor het zo nodig dóórlopen van al in gang gezette experimenten.

Artikel 10. inloopfunctie

De zorgautoriteit zet in 2012 de prestatie ‘inloopfunctie’ voort.

Artikel 11. zelfstandige zorgverleners

 • 1 De zorgautoriteit voorziet erin dat de reikwijdte van haar beleidsregels inzake prestatiebeschrijvingen en tarieven zich met ingang van 1 januari 2012 tevens uitstrekt tot personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder i, van de AWBZ.

 • 2 De zorgautoriteit past, met het oog op het voorkómen van onnodige administratieve belasting, ook overigens waar nodig haar regels of beleidsregels aan aan het feit dat personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder i, van de AWBZ, gecontracteerd kunnen worden door zorgkantoren.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina