Besluit Commissie Evaluatie Riscoverevening Zorgverzekeringswet

[Regeling vervallen per 01-09-2012.]
Geldend van 02-12-2011 t/m 31-08-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 november 2011, nr. Z/F-3091942, houdende instelling van de Commissie Evaluatie Risicoverevening Zorgverzekeringswet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2012]

Er is een Commissie Evaluatie Risicoverevening Zorgverzekeringswet, hierna te noemen Commissie Risicoverevening.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2012]

De Commissie Risicoverevening heeft tot taak de minister van VWS van advies te dienen over de vraag of het risicovereveningssysteem voor de Zorgverzekeringswet aan zijn beleidsdoel, te weten het compenseren voor gezondheidsverschillen in verzekerdenportefeuilles en het daardoor creëren van een gelijk speelveld voor verzekeraars, beantwoordt.

In dat kader formuleert de commissie een antwoord op elk van de volgende vragen:

 • 1. Kunnen als gevolg van het huidige systeem van risicoverevening (2011, 2012) voorspelbare winsten en verliezen van bepaalde groepen verzekerden voor verzekeraars worden onderscheiden?

 • 2. Zo ja, zijn dit voor verzekeraars (gemakkelijk) identificeerbare groepen van klanten?

 • 3. Zo ja, hoe lonend is het voor verzekeraars om met deze kennis gunstige risicoselectie toe te passen (aantrekken van goede risico’s dan wel afstoten/niet aantrekken van slechte risico’s)?

 • 4. Zijn er aanwijzingen dat risicoselectie daadwerkelijk (niet) plaats vindt?

 • 5. Gelet op het antwoord op bovenstaande vragen, welke verbeteringen zouden in het vereveningssysteem wenselijk cq. mogelijk zijn?

 • 6. Welke procedure dient jaarlijks te worden uitgevoerd om de risicoverevening zodanig aan te passen dat potentiële prikkels tot risicoselectie zo veel als mogelijk worden afgevangen?

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2012]

 • 1 De Commissie Risicoverevening bestaat uit:

  • a. De heer dr. F.H.J. Don te Den Haag, voorzitter, tevens lid;

  • b. De heer drs. J.G.M. Hendriks te Den Haag;

  • c. De heer prof.dr. E. Schokkaert te Leuven, België;

  • d. De heer prof.dr. J. Theeuwes te Amsterdam;

  • e. De heer prof.dr. J. Boone te Tilburg.

 • 2 De benoeming van de leden geschiedt tot uiterlijk 1 juli 2012.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2012]

 • 1 De leden van de Commissie Risicoverevening worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

 • 2 Aan de voorzitter wordt een vergoeding toegekend van € 333 per vergadering.

 • 3 Aan de overige leden wordt een vergoeding toegekend van € 256 per vergadering. De minister draagt zorg voor het secretariaat van de Commissie Risicoverevening. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2012]

De Commissie Risicoverevening stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2012]

De Commissie Risicoverevening zendt uiterlijk 1 juli 2012 een eindrapportage omtrent haar bevindingen aan de minister.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2012]

De archiefbescheiden van de Commissie Risicoverevening worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder als mogelijk is, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2012.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Commissie Evaluatie Riscoverevening Zorgverzekeringswet.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina