Regeling cusumsysteem boordcomputer taxi

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-12-2011 t/m 31-12-2015

Regeling cusumsysteem boordcomputer taxi

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi, Stcrt. 2011, nr 18616;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. steekproef: mededeling uitoefening toezicht na melding als bedoeld in artikel 17 van de Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi

 • b. cusumsysteem: het systeem van bonus- en strafpunten;

 • c. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een controle;

 • d. cusumstand: startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van de steekproeven;

 • e. gradatie: kwalificatie van een gebrek uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van de activering of heractivering van de boordcomputer taxi;

 • f. klasse: classificatie voor de kwaliteit van werken bij de toepassing van de activering of heractivering door de erkenninghouder; de 3 klassen geven tevens een indicatie voor de kans op het aantal uit te voeren steekproeven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Het cusumsysteem wordt toegepast bij steekproeven ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij het toepassen van de voorschriften voor activering en heractivering van de boordcomputer taxi.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;

  • c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij sprake is van een apert onjuiste activering dan wel deactivering dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond intrekking van de erkenning wordt overwogen.

 • 2 Goedkeuring van een activering van een boordcomputer levert de vastgestelde bonus van 0,6 punt op.

 • 3 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per controle minus het bonuspunt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De erkenninghouder wordt geplaatst in:

  • a. de normale klasse (N):

   • 1°. na het verlenen van de erkenning en na een intrekking van bepaalde tijd van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;

   • 2°. indien de cusumstand na de laatste 5 steekproeven in de P-klasse kleiner is dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;

   • 3°. indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is.

  • b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0.

  • c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:

   • 1°. de cusumstand 7,5 of hoger is;

   • 2°. één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;

   • 3°. de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 steekproeven groter is dan 5.

 • 2 De kans op steekproeven in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N : C : P = 2 : 1 : 6.

 • 3 Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:

 • a. in de P-klasse de volgende cusumstanden worden bereikt of overschreden:

  • 1°. de cusumstand na de eerste controle 9,9 of hoger is;

  • 2°. de cusumstand na de tweede controle 9,3 of hoger is;

  • 3°. de cusumstand na de derde controle 8,7 of hoger is;

  • 4°. de cusumstand na de vierde controle 8,1 of hoger is;

  • 5°. de cusumstand na de vijfde controle 7,5 of hoger is.

 • b. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd;

 • c. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,4 of hoger is;

 • d. binnen een periode van 12 maanden de erkenninghouder driemaal in de P-klasse is geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling cusumsysteem boordcomputer taxi.

Deze regeling wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Zoetermeer, 21 november 2011

De Directie van de RDW,

J.G. Hakkenberg,

Algemeen Directeur.

Terug naar begin van de pagina