Cusumsysteem Erkenninghouder ASP installateur

Geldend van 01-12-2011 t/m heden

Cusumsysteem Erkenninghouder ASP installateur

Artikel 1. definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. toepassing

Het cusumsysteem wordt toegepast bij steekproeven als bedoeld in artikel 132m, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij de inbouw van alcoholsloten.

Artikel 3. gradaties

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;

  • c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij door de onjuiste inbouw of werking van een alcoholslot sprake is:

   • a. fraude;

   • b. van een apert onveilig voertuig dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond intrekking van de erkenning wordt overwogen.

 • 2 Steekproef van een voertuig levert het vastgestelde bonuspunt op van 0,4 punt.

 • 3 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule:

  totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0,4 punt.

Artikel 4. klassen

 • 1 De erkenninghouder wordt geplaatst in:

  • a. de normale klasse (N):

   • 1°. na het verlenen van de erkenning en na tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;

   • 2°. indien de cusumstand na de laatste 5 steekproeven in de P-klasse kleiner is dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;

   • 3°. indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan de 4,5 doch kleiner dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is.

  • b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0.

  • c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:

   • 1°. de cusumstand 7,5 of hoger is;

   • 2°. één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;

   • 3°. de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 steekproeven groter is dan 5.

 • 2 De kans op steekproeven in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N:C:P=2:1:6.

 • 3 Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.

Artikel 5. intrekken erkenning

Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:

 • a. in de P-klasse de volgende cusumstand worden bereikt of overschreden:

  • 1°. Na de eerste herkeuring 9,1;

  • 2°. Na de tweede herkeuring 8,7;

  • 3°. Na de derde herkeuring 8,3;

  • 4°. Na de vierde herkeuring 7,9;

  • 5°. Na de vijfde herkeuring 7,5.

 • b. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd.

 • c. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,6 of hoger is.

 • d. Binnen de periode van één jaar, twee maal de P-klasse wordt bereikt.

Artikel 7. citeertitel

De regeling zal worden aangehaald als: Cusumsysteem Erkenninghouder ASP installateur.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de RDW,

namens deze:

J.G. Hakkenberg,

Algemeen Directeur.

Terug naar begin van de pagina