Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van het College voor examens van 19 april 2011, nr. Cve-11.00404, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het v.w.o. h.a.v.o. en v.m.b.o. 2013 en nadere vaststelling syllabi voor de centrale examens in het v.w.o. en v.m.b.o. 2012, tevens preliminaire vaststelling van de syllabus voor het centraal examen aardrijkskunde v.m.b.o. 2015 (Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling 2012)

Het College voor Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 20 mei 2011, nummer 301604;

Besluit:

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

  • 1. betreffende artikel 1: per 1 januari 2014;

  • 2. betreffende artikel 2: per 1 januari 2013;

  • 3. betreffende artikel 3: per 1 januari 2016.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012.

Artikel 6. Bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.

Het College voor examens,

namens deze:

de voorzitter

H.W. Laan

Terug naar begin van de pagina