Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar EBS B.V. 2011

[Regeling vervallen per 01-12-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-11-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 november 2011, nr. 5707759/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij EBS Public Transportation B.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de implementatie directeur van EBS Public Transportation B.V. van 25 augustus 2011 aangeboden bij brief van 27 oktober 2011 en de daarbijgevoegde adviezen van de hoofdofficier van justitie te Haarlem en de korpschef van de regiopolitie Zaanstreek-Waterland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2016]

De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder in dienst van EBS Public Transportation B.V. zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2016]

  • 1 De directeur van EBS Public Transportation B.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 01-12-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar EBS B.V. 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 november 2011

De

Staatssecretaris

vanVeiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina