Regeling maximering verzekering exportkredieten en investeringen 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2014

Regeling maximering verzekering exportkredieten en investeringen 2012

De Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrag tot welke ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2012 vastgesteld op € 10.000.000.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het bedrag tot welke ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2012 vastgesteld op:

    • a. € 45.378.000,– ten behoeve van ondernemingen waar minder dan 500 werknemers werkzaam zijn;

    • b. € 408.402.000,– ten behoeve van andere dan de onder a genoemde ondernemingen en de onder a genoemde ondernemingen voor zover het onder a genoemde bedrag niet toereikend is.

  • 2 Indien op 1 november 2012 van het in het eerste lid, onder a, genoemde bedrag een deel resteert, wordt dat deel toegevoegd aan het bedrag dat beschikbaar is ten behoeve van de in het eerste lid, onder b, bedoelde ondernemingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling maximering verzekering exportkredieten en investeringen 2012.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina