Verordening op de Raad van Advies

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2014

Verordening op de Raad van Advies

Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten,

Overwegende,

 • dat het gewenst is een Raad van Advies op te richten, die als taak heeft onafhankelijk en vanuit verschillende maatschappelijke invalshoeken de Algemene Raad onderscheidenlijk het College van Afgevaardigden te adviseren over hoofdpunten van beleid, waaronder zo nodig begrepen conceptregelgeving, onderscheidenlijk over een initiatiefvoorstel van verordening;

 • dat het algemeen belang van een goede beroepsuitoefening van de praktijk en de kernwaarden van de advocatuur hierbij uitgangspunt zijn;

Gelet op de artikelen 26 en 28 Advocatenwet;

Gelet op het ontwerp van de Algemene Raad met toelichting;

Stelt de navolgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Er is een Raad van Advies van de Nederlandse Orde van Advocaten, verder te noemen: Raad van Advies.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De Raad van Advies adviseert de Algemene Raad over hoofdpunten van beleid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 • 2 De Algemene Raad legt daartoe jaarlijks het ontwerp van het bij de begroting behorende beleidsplan ter advisering aan de Raad van Advies voor.

 • 3 De Algemene Raad onderscheidenlijk het College van Afgevaardigden kan de Raad van Advies advies vragen over conceptregelgeving onderscheidenlijk over een initiatiefvoorstel van verordening.

 • 4 De Algemene Raad publiceert de adviesaanvraag, het advies, en welk gevolg hij aan het advies heeft gegeven nadat het College van Afgevaardigden deze informatie heeft ontvangen.

 • 5 In het geval van een door het College van Afgevaardigden gevraagd advies als bedoeld in het derde lid, vermeldt het College in de toelichting bij de initiatiefverordening de adviesaanvraag, het advies en tot welk gevolg dit heeft geleid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De Raad van Advies bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste acht leden.

 • 2 De leden hebben op persoonlijke titel zitting.

 • 3 De meerderheid bestaat uit niet-advocaten.

 • 4 In de Raad van Advies is kennis van de rechtspraktijk en ervaring als afnemer van advocaatdiensten aanwezig.

 • 5 Het lidmaatschap van de Raad van Advies is onverenigbaar met het lidmaatschap van enig ander orgaan van de Orde.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het College van Afgevaardigden benoemt op aanbeveling van de Algemene Raad de leden voor vier jaar. Herbenoeming voor vier jaar is een maal mogelijk.

 • 2 In vacatures die tussentijds ontstaan, voorziet het College van Afgevaardigden zo spoedig mogelijk.

 • 3 Zij die benoemd zijn ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats treden af op het tijdstip waarop degenen in wier plaats deze zijn benoemd, hadden moeten aftreden.

 • 4 De leden treden af volgens een door de Raad van Advies op te stellen rooster.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De Raad van Advies regelt zelf zijn werkzaamheden. Hij kiest uit zijn midden de voorzitter.

 • 2 De Algemene Raad stelt een bureaumedewerker als secretaris ter beschikking.

 • 3 De Raad van Advies heeft toegang tot alle beleidsinformatie waarover de Algemene Raad beschikt en die hij redelijkerwijs voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

 • 4 De Raad van Advies kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

De Algemene Raad kan een vergoeding voor de leden van de Raad van Advies vaststellen. Reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de Raad van Advies.

 • 2 Zij treedt in werking op een door de Algemene Raad te bepalen tijdstip.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening vervalt op 1 januari 2012 of zoveel later als het wetsvoorstel tot aanpassing van de Advocatenwet, waarin de Raad van Advies wettelijk geregeld is, kracht van wet krijgt.

Terug naar begin van de pagina