Wijzigingswet Comptabiliteitswet 2001 i.v.m. wijziging aantal begrotingen en technische [...] (Vijfde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

Geldend van 25-11-2011 t/m heden

Wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 in verband met de wijziging van een aantal begrotingen en enkele technische aanpassingen (Vijfde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Comptabiliteitswet 2001 te wijzigen in verband met de departementale herindeling en enkele technische aanpassingen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

In afwijking van artikel 1, eerste lid, onder i, artikel 1, tweede en derde lid, en artikel 12, eerste lid van de Comptabiliteitswet 2001, kan voor het begrotingsjaar 2012 worden afgezien van het indienen van een voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Waddenfonds.

Artikel III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst met uitzondering van de onderdelen A, onder 1, 2 en 3, B, C, D, F en I van artikel I, eerste lid, en van artikel II, die in werking treden met ingang van 1 augustus 2011. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 augustus 2011, dan treden deze onderdelen in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werken zij terug tot en met 1 augustus 2011.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 7 november 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de vierentwintigste november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina