Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ProRail B.V. 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 01-12-2022.
Geldend van 13-05-2016 t/m 31-12-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 november 2011, nr. 5716963/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij ProRail B.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van de afdeling Assetmanagement van ProRail B.V. van 24 augustus 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket te Rotterdam en de korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De personen, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van ProRail B.V. zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

  • 1 De directeur van de afdeling Assetmanagement van ProRail B.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 6 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij ProRail B.V. en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ProRail 2007 van 12 december 2006, nr. 5458270/06/CBK worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en vervalt op 1 januari 2017.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ProRail B.V. 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 november 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Naar boven