Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Papendrecht 2011

[Regeling vervallen per 24-11-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 23-11-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 november 2011, nr. 5716474/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Papendrecht in het domein I Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het hoofd van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Papendrecht van 21 oktober 2011 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid en de hoofdofficier van justitie te Rotterdam;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-11-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 24-11-2016]

De personen, werkzaam in de functie van gemeentelijk opsporingsambtenaar in dienst van de gemeente Papendrecht, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 24-11-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 24-11-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 24-11-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 24-11-2016]

  • 1 Het hoofd van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Papendrecht brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 24-11-2016]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in de functie van gemeentelijk opsporingsambtenaar van de gemeente Papendrecht, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van dit besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 24-11-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 24-11-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Papendrecht 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 november 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina