Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-11-2013.]
Geldend van 19-11-2011 t/m heden

Wet van 27 oktober 2011 tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en enkele andere wetten in verband met aanpassingen in het nabestaandenpensioen, een vergoeding voor deelname van leden van de Eerste Kamer aan internationale parlementaire assemblees en enkele technische wijzigingen (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene wet politieke ambtsdragers aan te passen met betrekking tot de dekking van het nabestaandenpensioen en het schrappen van de korting op het nabestaandenpensioen bij een groot leeftijdsverschil tussen partners, in de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer een vergoeding op te nemen voor leden van de Eerste Kamer die deelnemen aan internationale parlementaire assemblees, en enkele technische aanpassingen aan te brengen in diverse wetten op het terrein van politieke ambtsdragers;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement (totstandkoming Statuut leden Europees Parlement)(Stb. 2009/37).]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, enz. (harmonisatie uitkeringsrechten en onder werking van Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van commissarissen van de Koning, burgemeesters en bestuurders van waterschappen).]

Artikel XII

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

  • 6 In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel W, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 27 oktober 2011

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achttiende november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina