Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvang 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 november 2011, nr. IVV/FB/2011/19596, tot vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, de vaststelling van de werkgevers- en de werknemersdelen AWf-premie, de franchises en het maximumpremieloon en de opslag kinderopvang voor het jaar 2012 (Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvang 2012)

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;

 • b. AWf-premie: het deel van de premie op grond van de Wfsv dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;

 • c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 31 van de Wfsv, voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als middel tot dekking van uitgaven van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

Artikel 2. Vaststelling AWf-premie

[Vervallen per 01-01-2013]

De AWf-premie wordt voor het jaar 2012 vastgesteld op 4,55%.

Artikel 3. Werkgevers- en werknemersdeel AWf-premie

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor het jaar 2012 is van het loon, rekening houdende met artikel 4, aan AWf-premie 0,00% verschuldigd door de werknemer en 4,55% verschuldigd door de werkgever.

Artikel 4. Franchise op grond van artikel 17, tweede lid, Wfsv

[Vervallen per 01-01-2013]

Het bedrag, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wfsv, is voor het jaar 2012 vastgesteld voor een loontijdvak van:

 • a. een jaar op: € 17.229;

 • b. een maand op: €1.435,75;

 • c. vier weken op: € 1.325,31;

 • d. een week op: € 331,33;

 • e. een dag op: € 66,27.

Artikel 5. Franchise bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6. Vaststelling van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet

[Vervallen per 01-01-2013]

Het gemiddelde premiepercentage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2012 vastgesteld op 1,84%.

Artikel 7. Vaststelling Ufo-premie

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Ufo-premie wordt voor het jaar 2012 vastgesteld op 0,78%.

 • 2 Voor de overheidswerkgever die eigenrisicodrager Ziektewet is als bedoeld in artikel 31 van de Wfsv, wordt de Ufo-premie voor het jaar 2012 vastgesteld op 0,72%.

Artikel 8. Vaststelling basispremie arbeidsongeschiktheidswetten

[Vervallen per 01-01-2013]

De basispremie, bedoeld in artikel 36 van de Wfsv, wordt voor het jaar 2012 vastgesteld op 5,05%.

Artikel 9. Bekendmaking maximumpremieloon

[Vervallen per 01-01-2013]

Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wfsv, is voor het jaar 2012 vastgesteld voor een loontijdvak van:

 • a. een jaar op: € 50.064,00;

 • b. een maand op: € 4172,00;

 • c. vier weken op: € 3851,07;

 • d. een week op: € 962,76;

 • e. een dag op: € 192,55.

Artikel 10. Maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11. Vaststelling premiepercentage Algemene Ouderdomswet

[Vervallen per 01-01-2013]

De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2012 vastgesteld op 17,90%.

Artikel 12. Vaststelling premiepercentage Algemene nabestaandenwet

[Vervallen per 01-01-2013]

De premie, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2012 vastgesteld op 1,10%.

Artikel 14. Inwerkingtreding en werkingsduur en intrekking

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvang 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 november 2011

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina