Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2012.1; vrijstelling watervergunningplicht [...] ten aanzien van waterstaatswerken in beheer bij het Rijk)

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/148632, houdende wijziging van de Waterregeling (kaarten 2012.1; vrijstelling watervergunningplicht voor gebruikshandelingen van ondergeschikt belang ten aanzien van waterstaatswerken in beheer bij het Rijk)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 3.1 juncto 3.3, 6.12, tweede lid, onder e en f, en 6.16 van het Waterbesluit;

Besluit:

Artikel II

  • 1 Voor zover voor een op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling bestaand werk of bestaande handeling welke op dat tijdstip niet strijdig is met het ten aanzien van dat werk of die handeling krachtens de Waterwet geldende recht, als gevolg van een wijziging krachtens deze regeling van beheergrenzen als opgenomen in bijlage II, III of IV van de Waterregeling een watervergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet vereist zou worden, blijft ten aanzien van dat werk of die handeling de watervergunningplicht buiten toepassing.

  • 2 Het eerste lid is van toepassing totdat een wijziging van dat werk of die handeling plaatsvindt die op zichzelf beschouwd grond vormt voor een watervergunningplicht.

  • 3 In het geval, bedoeld in het tweede lid, geldt de watervergunningplicht voor het gehele samenstel van werken of handelingen.

Artikel III

Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling een aanvraag om een watervergunning is gedaan in een geval dat op grond van artikel 6.11 of 6.12 van de Waterregeling als gevolg van deze regeling is aangewezen als een van de vergunningplicht vrijgestelde activiteit van ondergeschikt belang, of daarvoor al een vergunning is verleend welke op dat tijdstip nog niet onherroepelijk is, wordt de aanvraag als melding in de zin van artikel 6.14, eerste lid, van de Waterregeling te worden aangemerkt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen A, B en C met de kaarten, die ter inzage worden gelegd op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, en tevens raadpleegbaar zijn op en te downloaden van www.waterwet.nl.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina