Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012

Geraadpleegd op 29-11-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 november 2011, nr. AI/MHC/ABB/2011/19770, tot aanwijzing van de boeteoplegger SZW-wetgeving 2012 (Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012)

Artikel 2

Het hoofd van de afdeling Boete, Dwangsom en Inning, en de door het hoofd aangewezen, onder hem ressorterende plaatsvervangers, genoemd in artikel 1, zijn ten behoeve van de door hem opgelegde boeten bevoegd tot het nemen van de besluiten, genoemd in de artikelen 4:94, 4:96, 4:99, 4:112, 4:113 en 5:10 juncto paragraaf 4.4.4.2. van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2a

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 november 2011

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Naar boven