Instellingsbesluit commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg

Geldend van 16-11-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MC-U-3087503 houdende instelling van de commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg (Instellingsbesluit commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

Er is een commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

De commissie heeft tot taak:

 • Desgevraagd de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te rapporteren over de uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het door de Minister opgestelde toetsingskader voor indicatoren over de kwaliteit van de geleverde zorg alsmede over eventuele andere beleidsinstrumenten op dit gebied.

 • Het adviseren van de stuurgroep Transparantie Zorg over de methodologische eisen waaraan de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsindicatoren, de registratie en bewerking van gegevens en het vrijgeven van indicatorwaarden moeten voldoen.

 • Het toetsen van de kwaliteitsindicatoren die door veldpartijen tot stand wordt gebracht aan de bovengenoemde kaders en het rapporteren hierover aan de stuurgroep Transparantie Zorg.

 • Het adviseren van de stuurgroep Transparantie Zorg in situaties waarin de stuurgroep het noodzakelijk acht het werk van veldpartijen rond het tot stand brengen van kwaliteitsindicatoren bij te sturen.

Artikel 3

 • 1 De commissie bestaat uit:

  • a. een voorzitter, tevens lid;

  • b. twaalf andere leden.

 • 2 De benoeming van de leden geschiedt voor ten hoogste anderhalf jaar.

 • 3 Herbenoeming kan eenmaal en voor ten hoogste anderhalfjaar plaatsvinden.

Artikel 4

 • 1 De leden van de commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

 • 2 De minister voegt aan de commissie een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

Artikel 5

De commissie stelt een reglement omtrent haar werkwijze vast. Het reglement wordt aan de minister gezonden.

Artikel 6

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 september 2011.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina