Regeling hoorcommissie personele aangelegenheden voormalig Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 01-04-2012.]
Geldend van 15-11-2011 t/m 31-03-2012

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/150498, tot instelling van de hoorcommissie personele aangelegenheden voormalig Verkeer en Waterstaat

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

In overeenstemming met het Departementaal Georganiseerd Overleg, als bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, ingesteld voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de behandeling van een bezwaarschrift inzake een besluit of handeling met betrekking tot een ambtenaar of gewezen ambtenaar in verband met een dienstbetrekking bij het voormalig Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Het horen dat de Algemene wet bestuursrecht voorschrijft, geschiedt door

  • a. een hoorcommissie, bestaande uit een voorzitter en twee leden, of

  • b. een alleen horend voorzitter.

 • 2 Als voorzitter treedt op één van de personen die door de voormalige Minister van Verkeer en Waterstaat daartoe structureel zijn aangewezen. Deze aangewezen voorzitters worden door het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch op een interdepartementale lijst van voorzitters geplaatst. Desgewenst kan ook een andere voorzitter van bedoelde lijst incidenteel voor Verkeer en Waterstaat als voorzitter optreden.

 • 3 Als leden van een hoorcommissie treden op ambtenaren van het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat die door de voormalige Minister van Verkeer en Waterstaat op een lijst zijn geplaatst van mogelijke deelnemers aan een hoorcommissie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Indien een bezwaar is gericht tegen een vastgestelde formele beoordeling wordt in afwijking van artikel 2, derde lid, in de hoorcommissie een lid opgenomen dat in de lijst, bedoeld in artikel 2, derde lid, wordt vermeld op voordracht van de centrales van overheidspersoneel.

 • 2 In verband met voor een zaak noodzakelijke specialistische kennis kan een ter zake deskundige persoon als informant worden toegevoegd aan een hoorcommissie of aan een alleen horend voorzitter.

 • 3 Een hoorcommissie en een alleen horend voorzitter worden bijgestaan door een secretaris die door het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Het horen en advies uitbrengen vindt in ieder geval plaats door een hoorcommissie indien het bezwaar betrekking heeft op een besluit met betrekking tot:

  • a. een overplaatsing of herplaatsing,

  • b. de vaststelling van een formele beoordeling,

  • c. een disciplinaire maatregel,

  • d. een schorsing als ordemaatregel of

  • e. een ontslag anders dan op eigen verzoek.

 • 2 Voor zover niet ingevolge het eerste lid een hoorcommissie is voorgeschreven geschiedt de keuze tussen een hoorcommissie of een alleen horend voorzitter in eerste instantie onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende voorzitter.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2012]

Het bevoegd gezag zendt de op het bezwaarschrift betrekking hebbende stukken in bij het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Het toedelen van de bezwaarzaken geschiedt onder verantwoordelijkheid van de voorzitters die op voordracht van de voormalige Minister van Verkeer en Waterstaat zijn benoemd.

 • 2 Het toedelen van bezwaarzaken kan niet geschieden aan een voorzitter en aan leden die bij de voorbereiding van het bestreden besluit of de bestreden handeling betrokken zijn geweest.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2012]

De secretaris die wordt toegevoegd aan de hoorcommissie of de alleen horend voorzitter, mag niet betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het bestreden besluit of de bestreden handeling.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Het bevoegd gezag wordt uitgenodigd en in de gelegenheid gesteld door een of meer vertegenwoordigers een toelichting op het standpunt van het bestuursorgaan te geven.

 • 2 De voorzitter kan het verantwoordelijk management oproepen om tijdens de hoorzitting een mondelinge toelichting te geven.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De hoorcommissie of de alleen horend voorzitter brengt met het oog op de te nemen beslissing naar aanleiding van het bezwaarschrift advies uit aan het bevoegd gezag.

 • 2 Het verslag van de hoorzitting bevat een weergave van het verhandelde op hoofdpunten. Het verslag wordt bij het advies. Tegelijk met de beslissing op het bezwaarschrift worden het advies en het verslag toegezonden aan degene die het bezwaarschrift heeft ingediend.

 • 3 Indien de beslissing op het bezwaar afwijkt van het advies, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld.

Artikel 11

[Vervallen per 01-04-2012]

De voorzitter die op voordracht van de Minister van voormalig Verkeer en Waterstaat zijn aangewezen, stellen een reglement omtrent de werkwijze van de hoorcommissie of de alleen horend voorzitter bij voormalig Verkeer en Waterstaat vast.

Artikel 13

[Vervallen per 01-04-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 24 september 2011.

Artikel 14

[Vervallen per 01-04-2012]

Deze regeling kan worden aangehaald als de regeling hoorcommissie personele aangelegenheden voormalig Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze:

de Secretaris-Generaal,

S. Riedstra

Terug naar begin van de pagina