Besluit kwaliteitsaudits Wsnp-bewindvoerderorganisaties

Geraadpleegd op 29-09-2022.
Geldend van 01-02-2012 t/m heden

Besluit kwaliteitsaudits Wsnp-bewindvoerderorganisaties

De Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad),

gezien:

stelt beleid vast ten aanzien van de kwaliteitsaudits voor bewindvoerderorganisaties.

  • 1. Alle erkende bewindvoerderorganisaties dienen zich te onderwerpen aan periodieke audits, waarbij de kwaliteit van de betreffende bewindvoerderorganisatie wordt getoetst. Dit geldt tevens voor advocatenkantoren, waar bewindvoerders niet-advocaat werkzaam zijn. Deze periodieke audits zullen in principe éénmaal in de drie jaar plaats vinden;

  • 2. de Raad voor Rechtsbijstand (hierna te noemen: de Raad) behoudt zich het recht voor ook tussentijds een audit af te nemen, indien daartoe aanleiding bestaat;

  • 3. tijdens de audit wordt getoetst in hoeverre de organisatie voldoet aan de geldende kwaliteitsstandaard Wsnp. Deze wordt vastgesteld door de Raad en is als bijlage opgenomen bij dit besluit;

  • 4. negatieve auditresultaten kunnen gevolgen hebben voor de erkenning van de organisatie. Daarnaast zijn andere maatregelen denkbaar om de organisatie aan te zetten tot het verbeteren van onvoldoende kwaliteit;

  • 5. indien de resultaten van de periodieke audit positief zijn, zal de betreffende organisatie een goedkeurende auditverklaring ontvangen;

  • 6. aan de periodieke audits zijn voor de bewindvoerderorganisaties geen kosten verbonden;

  • 7. organisaties die werkzaamheden in het kader van de Wsnp willen starten, zullen als onderdeel van de erkenningsprocedure een erkenningsaudit dienen te laten uitvoeren. Het resultaat van deze audit zal een rol spelen bij de afweging of een organisatie al dan niet erkend zal worden. Ongeveer een jaar nadat een organisatie erkend is als bewindvoerderorganisatie, zal de eerste periodieke audit plaatsvinden;

  • 8. alvorens de erkenningsaudit kan worden afgenomen, dient de verzoekende organisatie een bedrag van € 650,– aan het auditbureau te betalen. Indien de erkenningsaudit wordt afgerond met een positief resultaat, dan betaalt de Raad het bedrag terug. De overige kosten van de erkenningsaudit worden in ieder geval door de Raad vergoed;

  • 9. indien een organisatie weigert mee te werken aan een audit, zal dit gevolgen hebben voor de erkenning als bewindvoerderorganisatie;

  • 10. dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit kwaliteitsaudits Wsnp-bewindvoerderorganisaties’ en treedt in werking op 1 februari 2012.

Den Haag, 4 november 2011

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
voor deze:

P.J.M. van den Biggelaar,

directeur stelsel.

J. Wijkstra,

directeur bedrijfsvoering.

Naar boven