Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing doelgroepen Remigratiewet (aanpassing doelgroepen)

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 16-11-2011 t/m 30-06-2014

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 oktober 2011, nr. 2011-2000476463, tot wijziging van de Regeling aanwijzing doelgroepen Remigratiewet (aanpassing doelgroepen)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Remigratiewet;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-07-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling aanwijzing doelgroepen Remigratiewet.]

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 2 van de Regeling aanwijzing doelgroepen Remigratiewet, zoals dat luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op personen die voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze regeling zijn geremigreerd, of een aanvraag tot toekenning van de basisvoorzieningen of de remigratievoorzieningen bij de Sociale verzekeringsbank hebben ingediend.

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 oktober 2011

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina