Regeling typeaanwijzing ademanalyseapparaat 4

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geldend van 12-11-2011 t/m 30-06-2017

Regeling typeaanwijzing ademanalyseapparaat 4

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 van het Besluit alcoholonderzoeken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2017]

  • 1 Voor de toepassing van artikel 3 van het Besluit alcoholonderzoeken van 24 september 1987, Stb. 432, zoals nadien gewijzigd, worden de volgende typen demanalyseapparaten aangewezen:

    • a. ademanalyseapparaten van het type National Patent Analytical Systems Inc. BAC Datamaster II die zijn voorzien van het goedkeuringsteken IJK-87401;

    • b. ademanalyseapparaten van het type Dräger Alcotest 7110 NL die zijn voorzien van het goedkeuringsteken IJK88402;

    • c. ademanalyseapparaten van het type Intoximeters Inc. Intox EC/I R die zijn voorzien van het goedkeuringsteken T5973;

    • d. ademanalyseapparaten van het type Dräger Alcotest 9510 NL die zijn voorzien van het goedkeuringsteken T7802.

  • 2 Met de in het eerste lid bedoelde apparatuur wordt gelijkgesteld apparatuur die rechtmatig is geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig is geproduceerd in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en die tenminste aan gelijkwaardige technische eisen voldoet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2017]

De Regeling typeaanwijzing ademanalyse-apparaat 3 van de Minister van Justitie van 11 november 2002 (Stcrt. 2002, nr. 218) tot aanwijzing van de ademanalyseapparaten van National Patent Analytical Systems Inc. BAC Datamaster II, van het type Dräger Alcotest 7110-NL en van het type Intoximeters Inc. Intox EC/I R, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling typeaanwijzing ademanalyseapparaat 4.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 november 2011

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina