Regeling modellen keuringsrapport 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-04-2012 t/m 31-12-2015

Regeling modellen keuringsrapport 2012

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De achterzijde van bijlage 1 en 2 is blanco en mag niet van schrifttekens of afbeeldingen worden voorzien.

 • 3 Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende adviespunten worden genoteerd:

  • a. ac1: er is een band aanwezig met een proefieldiepte van 1,6 tot en met 2,5 mm;

  • b. ac2: er is een schokdemper aanwezig die lekkage vertoont;

  • c. ac3: er is een roestschade aanwezig (grootte van 1,5 tot en met 2,0 E of meer dan 15% dikteafname);

  • d. ac4: er is een stuur- of fuseekogel aanwezig met een slijtagespeling kleiner of gelijk aan 1,0 mm;

  • e. ac5: zichtbare mechanische delen van het remsysteem vertonen verregaande slijtage.

 • 4 Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend volgende reparatieadviespunten worden genoteerd:

  • a. ra1: het airbag- en/of gordelspansysteem functioneert niet naar behoren

  • b. ra2: onderdelen, niet zijnde onderdelen van het brandstofsysteem, het remsysteem, de stuurbekrachtiging of het veersysteem, vertonen overmatige olielekkage.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Met een model keuringsrapport als bedoeld in artikel 1 van deze regeling wordt gelijkgesteld een geldig bewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2009/40/EG1heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.

 • 2 Met een vervangend model keuringsrapport als bedoeld in artikel 2 van deze regeling wordt gelijkgesteld een door de RDW gewaarmerkte kopie van het reeds geregistreerde geldige bewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig en waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2009/40/EG heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

De Regeling modellen keuringsrapport 2010, Stcrt 2010, nr. 677 van 19 januari 2010 wordt ingetrokken met ingang van 1 april 2012.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2012.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen keuringsrapport 2012.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Directie van de Dienst Wegverkeer,

J.G. Hakkenberg,

Algemeen Directeur.

 1. Richtlijn nr. 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (PbEG L 141/12).

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina