Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 2011

[Regeling vervallen per 10-11-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 09-11-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 november 2011, nr. 5714046/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Steenwijkerland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de teamleider van de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Steenwijkerland van 17 juli 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket, de hoofdofficier van justitie te Zwolle/Lelystad en de korpschef van de regiopolitie IJsselland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-11-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 10-11-2016]

De personen, werkzaam in de functie van

 • a) controleur openbare ruimte

 • b) toezichthouder BAG

 • c) toezichthouder APV/openbare ruimte

in dienst van de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Steenwijkerland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 10-11-2016]

 • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste of tweede lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 10-11-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 15 personen in het domein I Openbare Ruimte en 5 personen in het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 5

[Vervallen per 10-11-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 10-11-2016]

 • 1 De teamleider van de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Steenwijkerland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders, de direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 10-11-2016]

De de op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren, als bedoeld in artikel 2, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 10-11-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 10-11-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 november 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina