Wijzigingsbesluit financiële markten 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van 27 oktober 2011, houdende wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit definitiebepalingen Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit toezicht financiële verslaggeving (Wijzigingsbesluit financiële markten 2012)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 19 juli 2011, nr. FM/2011/9320M;

Gelet op de artikelen 1:1, 1:81, eerste en tweede lid, 3:17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, 4:9, derde lid, 4:14, tweede lid, 4:25, eerste lid, 4:72, derde lid, 4:73, derde lid, 5:44, van de Wet op het financieel toezicht en artikel 18, derde lid, van de Wet toezicht financiële verslaggeving;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 31 augustus 2011, nr. W06.11.0299/III);

Gezien het nader rapport van de Minister van Financiën van 25 oktober 2011, nr. FM/2011/9635U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft.]

Artikel VIII

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 oktober 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de tiende november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina