Regeling register handel in emissierechten

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-07-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 1 november 2011, nr. IenM/BSK-2011/146792, houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (register handel in broeikasgasemissierechten) (Regeling register handel in emissierechten)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieubeheer,

Gelet op artikel 16.45 van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • register: register als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de EU-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Voor het onderhouden van een persoonstegoedrekening als bedoeld in artikel 13 van de EU-verordening register handel in broeikasgasemissierechten is degene op wiens verzoek de rekening is geopend een vergoeding verschuldigd aan de emissieautoriteit.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 200 per kalenderjaar.

 • 3 In afwijking van het tweede lid bedraagt de vergoeding € 1.350 per kalenderjaar indien gebruik wordt gemaakt van één of meerdere van de volgende door de emissieautoriteit aangeboden diensten:

  • a. telefonisch contact met de helpdesk op werkdagen tussen 12.00 en 17.00 uur;

  • b. opstellen van rapportages van transacties over een overeengekomen periode tot een maximum van achttien rapportages per kalenderjaar;

  • c. bijwonen van gebruikersbijeenkomsten;

  • d. controle door de emissieautoriteit op drie vaste momenten per dag van transactieopdrachten van en naar de rekening;

  • e. actieve informatievoorziening via nieuwsbrieven en aankondigingen van onderhoud en storingen;

  • f. raadplegen van gebruikers bij het bepalen van het tijdstip van onderhoudswerkzaamheden aan het register.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De nationale administrateur kan degene die een verzoek heeft ingediend om een persoonstegoedrekening als bedoeld in artikel 13 van de EU-verordening register handel in broeikasgasemissierechten te openen, ten minste verzoeken:

  • a. bewijs, waaronder een International Bank Account Number (IBAN) en een bankrekeningnummer, te overleggen dat diegene, de gemachtigde vertegenwoordigers en de extra gemachtigde vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 19 van de EU-verordening register handel in broeikasgasemissierechten een open bankrekening hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan wel in een land dat lid is van de Financial Action Task Force;

  • b. een kleurenafdruk te verstrekken van de identiteitsdocumenten van de onder a genoemde personen.

 • 2 De nationale administrateur kan degene die een verzoek heeft ingediend om een exploitanttegoedrekening of een vliegtuigexploitanttegoedrekening als bedoeld in de artikelen 15 en 16 van de EU-verordening register handel in broeikasgasemissierechten te openen, verzoeken:

  • a. ten aanzien van de gemachtigde vertegenwoordigers en de extra gemachtigde vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 19 van de EU-verordening register handel in broeikasgasemissierechten ten minste bewijs te overleggen, waaronder een International Bank Account Number (IBAN) en een bankrekeningnummer, dat zij een open bankrekening hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan wel in een land dat lid is van de Financial Action Task Force;

  • b. een kleurenafdruk te verstrekken van diens identiteitsdocument en de identiteitsdocumenten van de onder a genoemde personen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De houder van een exploitanttegoedrekening als bedoeld in artikel 15 van de EU-verordening register handel in broeikasgasemissierechten voert de emissiegegevens uit het op de betrokken inrichting betrekking hebbende emissieverslag in het register in overeenkomstig artikel 29, tweede lid, van de EU-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

 • 2 De houder van een vliegtuigexploitanttegoedrekening als bedoeld in artikel 16 van de EU-verordening register handel in broeikasgasemissierechten voert de emissiegegevens uit het emissieverslag, met betrekking tot de luchtvaartactiviteiten waarvoor hij verantwoordelijk is, in het register in overeenkomstig artikel 29, tweede lid, van de EU-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

 • 3 De verificateur merkt de door hem overeenkomstig artikel 29, vierde lid, van de EU-verordening register handel in broeikasgasemissierechten goedgekeurde emissies in het register aan als geverifieerd overeenkomstig artikel 29, vijfde lid, van de EU-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling register handel in emissierechten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 november 2011

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina