Tijdelijke vrijstelling voor de ontsmetting van najaarsplantgoed in de bloembollenteelt

[Regeling vervallen per 18-12-2011.]
Geldend van 09-11-2011 t/m 17-12-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 7 november 2011, nr. 236060 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor de ontsmetting van najaarsplantgoed in de bloembollenteelt

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gezien het verzoek van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur van 3 mei 2011;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2011]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gewasbeschermingsmiddel Formaline 37% voor de ontsmetting van hyacint, iris, anemoon, begonia, chionodoxa, muscari, scilla en zantedeschia.

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2011]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 18 december 2011.

Artikel 4

[Vervallen per 18-12-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling voor de ontsmetting van najaarsplantgoed in de bloembollenteelt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 november 2011

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Bijlage

[Vervallen per 18-12-2011]

Middelnaam: Formaline (bevat 37% Formaldehyde en 8% Methanol)

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik ter bestrijding van plantpathogene bacteriën door middel van een dompelbehandeling in de teelt van hyacint, iris en andere in het najaar geplante bijzonder bolgewassen (z.g.n. bijgoed).

De toepassingsperiode waarin formaline mag worden gebruikt loopt van de inwerkingtreding van het vrijstellingsbesluit tot en met 18 december 2011.

Formaline mag uitsluitend gebruikt worden indien de behandelde partij niet meer gesorteerd hoeft te worden.

Toepassing van Formaline is uitsluitend toegestaan indien: Werknemers zonder adequate ademhalingsbescherming niet worden blootgesteld aan een overschrijding van de wettelijke grenswaarde van Formaldehyde (TGG-15 min 0,5 mg/m3 en 0,15 mg/m3 (8 uur) of die van Methanol (TGG 133 mg/m3 (8 uur) tijdens het aanmaken van de dompelvloeistof, het vullen van het dompelbad, het laden van de bollen in het dompelbad, het dompelen, het lossen van de bollen uit het dompelbad en het drogen.

Toepassing in hyacint ter bestrijding van bacterieziekten (o.a. Erwinia spp):

Dosering:

0,5%

(0,5 liter Formaline oplossen in 100 liter water) in holbollen

 

1%

(1 liter Formaline oplossen in 100 liter water) in overige hyacintenbollen

Toepassing in Iris en overige in het najaar geplante bijgoed van bloembolgewassen ter bestrijding van bacterieziekten: Maximale dosering: 0,5% (0,5 liter Formaline oplossen in 100 liter water)

Raadpleeg voor de juiste temperatuur en de duur van dompelen en voorweken de toepassingsrichtlijnen van de voorlichting.

Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen van nitryl of butylrubber.

Draag geschikte handschoenen indien men werkt met behandelde bollen. Indien huidreacties optreden ten gevolge van overgevoeligheid voor Formaline, niet meer werken met dit product of met dit product behandelde planten of bollen.

In de ruimte bij het dompelbad dienen bij de toepassing (laden/lossen bollen in en uit het dompelbad, aanmaken dompelvloeistof) alle aanwezige medewerkers adequate ademhalingsbescherming te dragen: volgelaatsmasker voorzien van een grijze filterbus met codeletter B of onafhankelijke ademhalingsbescherming.

Het dompelbad dient voorzien te zijn van een adequate afzuiging naar buiten.

De ruimte waarin het dompelbad staat dient ruim geventileerd te worden tijdens het gebruik van formaline.

Uitsluitend toepassen in dompelbad indien:

  • de behandelruimte bij gebruik van het dompelbad door compartimentering volledig gescheiden is van andere ruimten waar tijdens het dompelen andere werkzaamheden plaatsvinden (zoals sorteren en inpakken), of

  • andere werkzaamheden (zoals sorteren en inpakken) in hetzelfde gebouw waar de dompelinstallatie staat opgesteld niet plaatsvinden op een tijdstip waarop de dompelinstallatie in gebruik is.

Een formaline bevattend dompelbad dient buiten de gebruiksperiode luchtdicht afgedekt te worden om verdamping van formaline te voorkomen.

Bij het drogen van de behandelde bollen:

  • mag de ruimte niet betreden worden door mensen zonder adequate ademhalingsbescherming.

  • Moet de ruimte voldoende geventileerd worden en moet de drooglucht naar buiten afgevoerd worden

  • Mag er in aanpalende ruimten alleen gewerkt worden indien de concentratie aan Formaldehyde en Methanol onder de wettelijke grenswaarden blijven.

Bij bewaring van behandelde bollen: de bewaarruimte ventileren om eventuele formaline uit nadampende bollen te verwijderen.

De toepasser wordt voorafgaand aan het gebruik van het middel in kennis gesteld van onderstaande gevaren en veiligheidswaarschuwingen.

Gevaren en veiligheidswaarschuwingen

[Vervallen per 18-12-2011]

  • Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

  • Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

  • Veroorzaakt brandwonden.

  • Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

  • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

Volg de gebruiksvoorschriften om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Terug naar begin van de pagina