Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2011. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 25-10-2020 t/m heden

Besluit van 27 oktober 2011, houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen (Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 11 juli 2011, nr. WJZ / 11099592;

Gelet op richtlijn nr. 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad (PbEU L 114), de artikelen 26ad, tweede lid, 95la, eerste en derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en de artikelen 13d, tweede lid, 42a, eerste en derde lid, van de Gaswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 september 2011, nr. WI5.11.0277/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 oktober 2011, nr. WJZ / 11144506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. richtlijn meetinstrumenten: richtlijn nr. 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004, betreffende meetinstrumenten (PbEU 2004, L 135);

 • b. elektriciteitsmeter: een kilowattuurmeter als bedoeld in bijlage MI-003 van de richtlijn meetinstrumenten;

 • c. gasmeter: een gasmeter als bedoeld in bijlage MI-002 van de richtlijn meetinstrumenten;

 • d. communicatieonderdeel: onderdeel van de meetinrichting dat de uitwisseling van gegevens tussen de meetinrichting en de netbeheerder verzorgt;

 • e. warmtemeter: een warmtemeter als bedoeld in bijlage MI-004 van de richtlijn meetinstrumenten;

 • f. een op afstand uitleesbare meetinrichting voor warmte: het gehele samenstel van apparatuur als bedoeld in artikel 5a dat ten minste bestaat uit een warmtemeter;

 • g. meterdienstleverancier: een persoon die zich bezighoudt met de levering van meterdiensten.

Hoofdstuk 2. Verplichting ter beschikking stellen op afstand uitleesbare meetinrichting

Artikel 2

Netbeheerders dragen er zorg voor dat op 31 december 2020 aan alle afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, Elektriciteitswet 1998 en artikel 43, eerste lid, Gaswet een meetinrichting ter beschikking is gesteld die ten minste voldoet aan de krachtens artikel 95la, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 42a, eerste lid, Gaswet gestelde eisen, tenzij een afnemer blijkens voorwaarden, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen a of b, van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 12b, eerste lid, onderdelen a of b, van de Gaswet beschikt over een onbemeten aansluiting.

Hoofdstuk 3. Regels op afstand uitleesbare meetinrichtingen

Artikel 3

Dit hoofdstuk is van toepassing op meetinrichtingen voor warmte, op meetinrichtingen voor elektriciteit als bedoeld in artikel 95la, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en op meetinrichtingen voor gas als bedoeld in artikel 42a van de Gaswet.

Artikel 4

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2011. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 Een meetinrichting voor elektriciteit is geschikt om:

  • a. het actuele vermogen in Watt te registreren, weer te geven en uit te wisselen met een applicatie als bedoeld in het vierde lid,

  • b. de actuele meterstand in kWh voor de van het net afgenomen en verbruikte elektriciteit en voor de op het net ingevoede elektriciteit voor de verschillende tariefperioden te registreren, weer te geven en uit te wisselen met een applicatie als bedoeld in het vierde lid,

  • c. ten minste elk kwartier de gegevens, bedoeld in onderdeel b, te registreren en deze gegevens ten minste dagelijks op afstand met de netbeheerder uit te wisselen, op zodanige wijze dat de netbeheerder de uitgewisselde gegevens kan lezen en gebruiken,

  • d. het geldende leveringstarief voor de verschillende tariefperioden uit te wisselen met een applicatie als bedoeld in het vierde lid,

  • e. op afstand besturings- en toepassingsprogrammatuur van de meetinrichting aan te passen,

  • f. de kwaliteit van de levering van elektriciteit te registreren en uit te wisselen met een applicatie als bedoeld in het vierde lid,

  • g. de status van de meetinrichting te registreren, weer te geven en uit te wisselen met een applicatie als bedoeld in het vierde lid,

  • h. op afstand de gegevens, bedoeld in de onderdelen h en i, met de netbeheerder uit te wisselen, op zodanige wijze dat de netbeheerder de uitgewisselde gegevens kan lezen en gebruiken en

  • i. fraude met, misbruik van of inbreuk op de meetinrichting of pogingen daartoe te registreren en informatie daarover op afstand uit te wisselen met de netbeheerder.

 • 2 Op het leesvenster van de meetinrichting staat duidelijk weergegeven of de functionaliteit genoemd in het eerste lid, onderdeel c, is ingeschakeld of uitgeschakeld.

 • 3 Een meetinrichting voor elektriciteit registreert bij elke uitwisseling op afstand van gegevens met de netbeheerder het tijdstip van de gegevensuitwisseling en of en hoeveel meterstanden daarbij zijn uitgewisseld. De op grond van de eerste volzin geregistreerde gegevens worden gedurende een jaar bewaard in de meetinrichting voor elektriciteit en zijn lokaal uitleesbaar.

 • 4 Een meetinrichting voor elektriciteit is geschikt om daarop applicaties aan te sluiten bij de afnemer en met die applicaties informatie op zodanige wijze uit te wisselen, dat die uitgewisselde informatie leesbaar en bruikbaar is voor degene die gerechtigd is tot het verwerken van die informatie.

 • 5 Een meetinrichting voor elektriciteit is in staat om informatie van een andere meetinrichting als separate gegevensstroom te ontvangen, te registreren, weer te geven en door te sturen op zodanige wijze dat die informatie leesbaar en bruikbaar is voor degene die gerechtigd is tot het verwerken van die informatie.

 • 6 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

 • 7 De registratie van de informatie en de uitwisseling van gegevens:

  • a. tussen de elektriciteitsmeter en het communicatieonderdeel binnen een meetinrichting voor elektriciteit,

  • b. tussen een meetinrichting voor elektriciteit en de applicaties, bedoeld in het vierde lid en

  • c. tussen een meetinrichting voor elektriciteit en een andere meetinrichting, bedoeld in het vijfde lid,

  geschiedt volgens internationale open standaarden voor zowel het gegevensverkeer als de fysieke aansluitingen.

 • 8 Indien een meetinrichting voor elektriciteit beschikt over een functionaliteit waarbij op afstand de levering van elektriciteit kan worden onderbroken, beperkt of hervat, wordt aan de afnemers duidelijk, tijdig en controleerbaar gecommuniceerd of deze functionaliteit is ingeschakeld of uitgeschakeld. Indien de meetinrichting beschikt over een functionaliteit waarbij op het leesvenster van de meetinrichting wordt weergegeven of de in de eerste volzin bedoelde functionaliteit is ingeschakeld of uitgeschakeld vindt deze communicatie via het leesvenster plaats.

Artikel 5

 • 1 Een meetinrichting voor gas is geschikt om:

  • a. de actuele meterstand in m3 per telwerk te registreren, weer te geven en uit te wisselen met een applicatie als bedoeld in artikel 4, vierde lid,

  • b. ten minste elk uur de gegevens, bedoeld in onderdeel a, te registreren en deze gegevens ten minste dagelijks op afstand met de netbeheerder uit te wisselen, op zodanige wijze dat de netbeheerder de uitgewisselde gegevens kan lezen en gebruiken,

  • c. op afstand besturings- en toepassingsprogrammatuur van de meetinrichting aan te passen,

  • d. de status van de meetinrichting te registreren en weer te geven,

  • e. op afstand de gegevens als bedoeld in onderdeel e met de netbeheerder uit te wisselen, op zodanige wijze dat de netbeheerder de uitgewisselde gegevens kan lezen en gebruiken,

  • f. inbreuk op de meetinrichting of pogingen daartoe te registreren en informatie daarover op afstand uit te wisselen met de netbeheerder en

  • g. een lokale temperatuurcorrectie toe te passen op de geleverde hoeveelheid gas.

 • 2 Op het leesvenster van de meetinrichting staat duidelijk weergegeven of de functionaliteit genoemd in het eerste lid, onderdeel b, is ingeschakeld of uitgeschakeld.

 • 3 Een meetinrichting voor gas registreert bij elke uitwisseling op afstand van gegevens met de netbeheerder het tijdstip van de gegevensuitwisseling en of en hoeveel meterstanden daarbij zijn uitgewisseld. De op grond van de eerste volzin geregistreerde gegevens worden gedurende een jaar bewaard in de meetinrichting voor gas en zijn lokaal uitleesbaar.

 • 4 Het eerste lid, onderdeel d, is niet van toepassing bij een meetinrichting voor gas die wordt gebruikt bij een aansluiting op een net met een totale maximale capaciteit van meer dan 10 m3(n) per uur.

 • 5 De registratie van de informatie en de uitwisseling van gegevens:

  • a. tussen de gasmeter en het communicatieonderdeel binnen een meetinrichting voor gas en

  • b. tussen een meetinrichting voor gas en een meetinrichting voor elektriciteit,

  geschiedt volgens internationale open standaarden voor zowel het gegevensverkeer als de fysieke aansluitingen.

 • 6 Indien een meetinrichting voor gas beschikt over een functionaliteit waarbij op afstand de levering van gas kan worden onderbroken en hervat, wordt aan de afnemers duidelijk, tijdig en controleerbaar gecommuniceerd of deze functionaliteit is ingeschakeld of uitgeschakeld. Indien de meetinrichting beschikt over een functionaliteit waarbij op het leesvenster van de meetinrichting wordt weergegeven of de in de eerste volzin bedoelde functionaliteit is ingeschakeld of uitgeschakeld vindt deze communicatie via het leesvenster plaats.

 • 7 Een meetinrichting voor gas die is aangesloten op een meetinrichting voor elektriciteit kan voor de informatieverplichtingen gebruik maken van de meetinrichting voor elektriciteit.

Artikel 5a

 • 1 Een op afstand uitleesbare meetinrichting voor warmte is geschikt om:

  • a. de actuele meterstand te registreren en weer te geven;

  • b. op afstand de gegevens, bedoeld in onderdeel a, te versturen naar de warmteleverancier of meterdienstleverancier op zodanige wijze dat de warmteleverancier of meterdienstleverancier de verstuurde gegevens kan lezen en gebruiken.

 • 2 Het registreren en versturen van gegevens geschiedt volgens internationale open standaarden voor zowel het gegevensverkeer als de fysieke aansluitingen.

Artikel 6

 • 1 Een meetinrichting is zodanig beveiligd tegen fraude met, misbruik van of inbreuk op de meetinrichting dat een passend beveiligingsniveau is gegarandeerd, rekening houdend met de internationale stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, mede gelet op de risico’s die de aanwezigheid van de functionaliteiten bestaande uit het op afstand onderbreken, beperken en hervatten van de levering van elektriciteit of het op afstand onderbreken en hervatten van de levering van gas met zich mee brengt.

 • 2 Een meetinrichting voor gas is beveiligd tegen veiligheidsrisico’s als gevolg van het opnieuw opbouwen van gasdruk bij het op afstand hervatten van de gaslevering na een onderbreking. De eerste volzin is niet van toepassing op een meetinrichting voor gas die niet beschikt over de functionaliteit bestaande uit het op afstand onderbreken en hervatten van de gaslevering.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de beveiliging van een meetinrichting als bedoeld in het eerste lid. Deze regels kunnen betrekking hebben op het nemen van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 32 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 7

Bij ministeriële regeling kunnen eisen worden gesteld aan de kwaliteit van meetinrichtingen.

Artikel 8

 • 2 Een meetinrichting wordt zodanig geïnstalleerd dat het functioneren ervan veilig is voor de afnemer, de aangesloten applicaties en de met de meetinrichting in verbinding staande apparaten.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de installatie en verzegeling van meetinrichtingen en de administratie in verband met het vervangen, installeren of verwijderen van meetinrichtingen.

Artikel 8a

In aanvulling op artikel 2, negende lid, en artikel 6a, tiende lid, van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en artikel 8, veertiende lid, van de Warmtewet bepaalt de netbeheerder voor koude of de leverancier van warmte, rekening houdend met de functie en specifieke kenmerken van het gebouw, of de installatie van een individuele meter om het energieverbruik te meten technisch haalbaar of kostenefficiënt is, onderscheidenlijk installatie van individuele kostenverdelers kostenefficiënt is, aan de hand van:

 • a. de complexiteit van het leidingstelsel;

 • b. in hoeverre de meting een goede weergave geeft van het eigen verbruik;

 • c. in hoeverre de eindgebruiker invloed kan uitoefenen op het warmte- koudegebruik;

 • d. in hoeverre de besparing opweegt tegen de kosten van de meting aan de hand van de volgende formule: 0,15 * E * P > K + M

waarbij:

E = het gemiddelde energieverbruik van de laatste drie jaren naar rato verdeeld over het aantal eindgebruikers gecorrigeerd voor de graaddagen;

P = maximumprijs warmtelevering;

K = de gemiddelde jaarlijkse kapitaalkosten berekend op basis van een afschrijvingstermijn van 10 jaar en de discontorente;

M = jaarlijkse kosten van het uitlezen van de meetinrichtingen.

Artikel 9

 • 1 Met meetinrichtingen voor elektriciteit als bedoeld in artikel 95la, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, meetinrichtingen voor gas als bedoeld in artikel 42a van de Gaswet en op afstand uitleesbare meetinrichtingen voor warmte worden gelijkgesteld meetinrichtingen die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd, met name op het gebied van de beveiliging tegen fraude met, misbruik van of inbreuk op de meetinrichting, en in wezen dezelfde functionaliteiten voorschrijven, waaronder in ieder geval de functionaliteit bestaande uit het op afstand kunnen uitwisselen van de actuele meterstanden.

 • 2 De bij of krachtens dit besluit gestelde eisen gelden voor de meetinrichting met uitzondering van de tot de meetinrichting behorende elektriciteitsmeter, gasmeter of warmtemeter.

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 11

 • 1 Een meetinrichting voor elektriciteit die is geplaatst in de periode na inwerkingtreding van artikel 4, eerste lid, onderdelen b tot en met i, en voor inwerkingtreding van artikel 4, eerste lid, onderdeel a, behoeft na inwerkingtreding van artikel 4, eerste lid, onderdeel a, niet te voldoen aan artikel 4, eerste lid, onderdeel a. Indien de meetinrichting op grond van de eerste volzin niet voldoet aan artikel 4, eerste lid, onderdeel a, is deze geschikt om:

  • a. het actuele verbruik weer te geven en informatie te geven over de tijd waarin sprake was van daadwerkelijk verbruik en

  • b. het actuele vermogen in Watt te registreren en uit te wisselen met een applicatie als bedoeld in artikel 4, vierde lid,

 • 2 Een meetinrichting voor elektriciteit die is geplaatst in de periode na inwerkingtreding van artikel 4, eerste lid, onderdelen b tot en met i, en voor inwerkingtreding van artikel 4, tweede lid, behoeft na inwerkingtreding van artikel 4, tweede lid, niet te voldoen aan artikel 4, tweede lid. Indien de meetinrichting op grond van de eerste volzin niet voldoet aan artikel 4, tweede lid, wordt aan de afnemer duidelijk, tijdig en controleerbaar gecommuniceerd of de functionaliteit genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Artikel 12

 • 3 Een meetinrichting voor gas die is geplaatst in de periode na inwerkingtreding van artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b en d tot en met f en voor inwerkingtreding van artikel 5, tweede lid, behoeft na inwerkingtreding van artikel 5, tweede lid, niet te voldoen aan artikel 5, tweede lid. Indien de meetinrichting op grond van de eerste volzin niet voldoet aan artikel 5, tweede lid, wordt aan de afnemer duidelijk, tijdig en controleerbaar gecommuniceerd of de functionaliteit genoemd in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Artikel 13

 • 2 De overige artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 14

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 oktober 2011

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de achtste november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven