Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen [...] deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage

Geldend van 08-11-2011 t/m heden

Regeling van de Minister voor Immigratie en Asiel van 26 oktober 2011, nr. IDMI-UIT-2011-0139, houdende het verlenen van machtiging aan de Commandant van de Koninklijke Marechaussee betreffende het verkrijgen en verwerken van justitiële gegevens ten behoeve van advisering over deelname aan programma’s voor geautomatiseerde grenspassage

Artikel 1

  • 1 De Commandant der Koninklijke Marechaussee wordt gemachtigd tot het verkrijgen en verwerken van justitiële gegevens ten behoeve van een positieve of negatieve verklaring aan buitenlandse autoriteiten voor deelname aan programma’s voor geautomatiseerde grenspassage van andere landen.

  • 2 De Commandant der Koninklijke Marechaussee wordt gemachtigd tot het afgeven van een verklaring als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2

De Commandant der Koninklijke Marechaussee kan de aan hem bij artikel 1 verleende machtigingen doorverlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2011

De

De Minister

voor Immigratie en Asiel,

G.B.M. Leers

Terug naar begin van de pagina