Wijzigingswet Wet op het onderwijstoezicht, enz. (instelling diplomaregister)

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wet van 29 september 2011 tot wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bestrijding van diplomafraude en vermindering van administratieve lasten van onderwijsinstellingen en burgers wenselijk is om een diplomaregister in te richten en daarmee zekerheid te verschaffen over het al dan niet bezitten van een getuigschrift hoger onderwijs of een diploma beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, Nederlands als tweede taal of inburgering; dat daartoe onder meer de Wet op het onderwijstoezicht dient te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VI. Overgangsbepaling CRIHO, BRON, EOS en Informatiesysteem Inburgering

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel VII. Samenloop met Wet invoering persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681)

  • A [Red: Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]

  • B [Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel VIII. Samenloop met wetsvoorstel geïntegreerd toezicht (kamerstukken II 2009/10, 32 193)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel X. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 29 september 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de vierde november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina