Besluit vergoedingen Commissie Onderzoek Curaçao

Geldend van 05-11-2011 t/m heden

Besluit vergoedingen Commissie Onderzoek Curaçao

De Minister van Binnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies,

Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 augustus 2011, Staatscourant 2011, 15210,

Besluit:

Artikel 1

Aan het lid, niet zijnde de voorzitter, van de Commissie die is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 2011 wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,7 fte.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 17 augustus 2011.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina