Besluit intrekking Besluit beperking openbaarheid archief Directoraat-Generaal van [...] Ruimtelijke Ordening en Milieu, (1947) 1982–1993 (1996)

Geldend van 05-11-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu , tot intrekking van het besluit van de minister van infrastructuur en milieu d.d. 15 december 2010, nr. Iv2010033582, Staatscourant 2010, tot beperking van de openbaarheid van inventarisnummers van het naar het nationaal archief over te brengen archief van het directoraat-generaal van de volkshuisvesting van het voormalig ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu, (1947) 1982–1993 (1996)

De minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op het Besluit houdende opheffing van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en instelling van een ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d. 14 oktober 2010, Nr. 10.002841, Staatscourant 2010.

Gezien het Overdrachtsprotocol voormalig VROM/WWI - BZK, ELI en IenM d.d. 26 januari 2011;

Besluit:

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze:

de hoofddirecteur Financiën Management en Control,

J.W. Lintsen

Terug naar begin van de pagina