Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Groningen 2011

[Regeling vervallen per 03-11-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 02-11-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 oktober 2011, nr. 5711436/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Groningen in het domein I Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur Stadstoezicht van de gemeente Groningen van 5 september 2011 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Groningen en de hoofdofficier van justitie te Groningen;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-11-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 03-11-2016]

De personen, werkzaam in de functie van parkeercontroleur, milieu-inspecteur, milieuwacht en handhaver openbare ruimte, in dienst van de gemeente Groningen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 03-11-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 03-11-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon

opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 03-11-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 03-11-2016]

  • 1 De directeur Stadstoezicht van de gemeente Groningen brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 03-11-2016]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in de functie van parkeercontroleur, milieu-inspecteur, milieuwacht en handhaver openbare ruimte van de gemeente Groningen, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van dit besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 03-11-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 03-11-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Groningen 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 oktober 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina