Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werk, Inkomen en Zorg UWV 2011

[Regeling vervallen per 01-11-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-10-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 oktober 2011, nr. 5713702/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in het domein Werk, Inkomen en Zorg

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur Handhaving van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van 3 oktober 2011 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en de hoofdofficier van justitie te Amsterdam,

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2016]

De personen in dienst van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2016]

  • 1 De directeur Handhaving van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-11-2016]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-11-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 01-11-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werk, Inkomen en Zorg UWV 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 oktober 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina