Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, voor 2012 en 2013

Geldend van 01-11-2011 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 24 oktober 2011, nr. DP2011055738, ter vaststelling van het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Drinkwaterwet, voor 2012 en 2013

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Drinkwaterwet;

Besluit:

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 10, tweede lid, van de Drinkwaterwet is het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen in het totale vermogen van een drinkwaterbedrijf voor 2012 en 2013 vastgesteld op 70%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 oktober 2011

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina