Regeling periodieke controle basisregistratie adressen en gebouwen

Geraadpleegd op 14-06-2024.
Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 oktober 2011, nr. IENM/BSK-2011/143692, houdende regels met betrekking tot de periodieke controle basisregistraties adressen en gebouwen (Regeling periodieke controle basisregistraties adressen en gebouwen)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 42, vierde lid, en 43, derde lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

Besluit:

Hoofdstuk 2. Jaarlijkse controle

Artikel 2

  • 1 De controle, bedoeld in artikel 42 van de wet, heeft betrekking op de borging van:

    • a. uitvoering van de wettelijke taak in werkprocessen bij de bronhouder;

    • b. actualiteit van gegevens door de bronhouder;

    • c. volledigheid van gegevens door de bronhouder;

    • d. de controle van juistheid van gegevens door de bronhouder.

  • 2 Het onderzoek wordt uitgevoerd door gebruikmaking van een daarvoor door de minister langs elektronische weg beschikbaar gesteld instrument. Dat instrument omvat ten minste een vragenlijst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 oktober 2011

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven