Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werk, Inkomen en Zorg SVB 2011

[Regeling vervallen per 28-10-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 27-10-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 oktober 2011, nr. 5712990/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Sociale Verzekeringsbank in het domein Werk, Inkomen en Zorg

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd van de afdeling Bijzonder Onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank (hierna SVB) van 19 september 2011 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en de hoofdofficier van justitie te Amsterdam;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-10-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 28-10-2016]

De personen in dienst van de SVB en belast met de opsporing van strafbare feiten binnen het werkgebied van de Volksverzekeringen en de overige regelingen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 28-10-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 28-10-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon

opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 28-10-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 28-10-2016]

  • 1 Het Hoofd van de afdeling Bijzonder Onderzoek van de SVB brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 28-10-2016]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 28-10-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 28-10-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werk, Inkomen en Zorg SVB 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, oktober 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina