Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is specifieke toezichtsarrangementen voor interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van inkomensvoorzieningen en werkvoorzieningen door colleges van burgemeester en wethouders af te schaffen en daartoe de wetten die deze voorzieningen regelen aan te passen en tevens in verband daarmee de regeling van de taak van de Inspectie Werk en Inkomen in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VII. Wijziging van de Wet investeren in jongeren

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VIII. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel IX. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 6 juli 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de achttiende oktober 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina